Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1 155 mln zł wobec 213 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA sięgnął 1 335 mln zł wobec 405 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 6 827 mln zł wobec 3 362 mln zł rok wcześniej.

"Największy wkład w wynik EBITDA grupy w I kwartale 2022 roku miał Segment Agro. Kluczowy pozytywny wpływ na wyniki grupy miały istotnie wyższe ceny chemikaliów, nawozów i tworzyw. Negatywny wpływ na wyniki grupy miały w tym okresie niższe wolumeny sprzedaży oraz wyższe ceny surowców. I kwartał 2022 roku jest kolejnym okresem z zakłóceniem równowagi popytowo-podażowej na rynkach spowodowanej wychodzeniem gospodarek z pandemii COVID-19 i spotęgowanej dodatkowo zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę" - czytamy w komunikacie.

W Segmencie Agro odnotowano wzrost cen wszystkich surowców do produkcji (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego). Konsekwencją tych zmian był wzrost cen produktów nawozowych. Zarówno na ceny surowców, jak i produktów, wpłynęła sytuacja gospodarcza Europy po agresji Rosji na Ukrainę w dużej mierze skutkująca zachwianiem równowagi popytowo-podażowej w szczególności po stronie surowcowej, znacząco wpływając na bilans rynkowy dostępności produktów w szczycie sezonu nawozowego. Grupa Azoty zrealizowała niższy wolumen sprzedaży, co było w dużym stopniu spowodowane niższą produkcją nawozów wieloskładnikowych na skutek awarii kotłów energetycznych w spółce zależnej Emitenta Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. W ujęciu skonsolidowanym te negatywne skutki finansowe zostały ograniczone dzięki podjęciu działań pozwalających na wykorzystanie w okresie awarii części surowców energetycznych Grupy Azoty Police zakontraktowanych po cenach niższych niż spotowe przez pozostałe spółki Grupy Kapitałowej. Istotny udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty wynika z typowej dla nawozów mineralnych sezonowości i zwiększonego zapotrzebowania na nawozy pod aplikacje wiosenne w każdym pierwszym kwartale roku. Wpływ na segment Agro miały także ograniczenia importowe na nawozy produkowane w Rosji, jako skutek sankcji nałożonych w związku ze zbrojną agresją na Ukrainę, a także ograniczenia produkcji nawozów u europejskich konkurentów grupy.

"W okresie I kwartału 2022 roku w obliczu w/w przestojów produkcyjnych producentów europejskich oraz zawirowań cen głównego surowca (gazu ziemnego) kluczowa dla dobrego wyniku segmentu Agro była strategia maksymalizacji poziomu własnej produkcji nawozów azotowych przy jednoczesnym utrzymywaniu cen produktów na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. Wypracowana w I kwartale 2022 roku marża EBITDA w Segmencie Agro ukształtowała się na poziomie 19,3%, wobec 12,4% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku" - czytamy dalej.

W Segmencie Chemia odnotowano wzrost cen produktów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Największa dynamika wzrostu cen produktów segmentu dotyczyła NOXy, melaminy, mocznika na cele techniczne i siarki. Intensywny wzrost cen siarki to konsekwencja wzrostu cen ropy naftowej oraz problemów logistycznych związanych z rosyjskimi portami i ograniczeniami w dostawach przez porty Morza Czarnego. W przypadku melaminy wysokie ceny są pochodną wzrostów cen gazu ziemnego, analogiczna sytuacja dotyczyła cen NOXy. Ceny mocznika na cele techniczne również znajdowały się w trendzie wzrostowym, a agresja zbrojna Rosji na Ukrainę wywołała obawy o zakłócenia w dostawach. Wolumeny sprzedaży w niemal wszystkich grupach produktowych segmentu były niższe.

"Segment Chemia w I kwartale 2022 roku wykazał bardzo istotny wzrost wyniku EBITDA w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Marża EBITDA wzrosła z 9,9% w I kwartale 2021 roku do poziomu 21,0% w I kwartale 2022 roku" - podano także.

W Segmencie Tworzywa odnotowano wzrost cen surowców produkcyjnych (benzen, fenol) oraz cen produktów. Wolumen sprzedaży kluczowego produktu segmentu - poliamidu naturalnego - zwiększył się w relacji do ubiegłego roku. Popyt z rynków docelowych zastosowań był dobry, poza utrzymującymi się w sektorze motoryzacyjnym problemami z dostępnością mikroprocesorów skutkującymi czasowymi przerwami produkcji w zakładach motoryzacyjnych w Europie. Sytuację pogorszyła agresja zbrojna Rosji na Ukrainę, w efekcie czego została zawieszona produkcja koncernów samochodowych w Rosji i istotnie ograniczona dostępność podzespołów z kierunków wschodnich.

"Wypracowana w tym okresie marża EBITDA w Segmencie Tworzywa ukształtowała się na poziomie 10,9%, co oznacza ponad 2-krotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, gdy marża EBITDA wyniosła 4,1%" - wskazano w materiale.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 25 maja 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)