"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki OPTeam [...] postanawia:

1. Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 4 678 157,89 zł, w następujący sposób:

a) Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki OPTeam w Tajęcinie kwotę 2 070 130,89 zł

b) Przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych kwotę 2 608 027 zł.

2. Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki OPTeam w Tajęcinie kwotę 7 926 249,93 zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych / kapitału zapasowego.

3. Dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki OPTeam w Tajęcinie w łącznej kwocie 9 996 380,82 zł, tj. 1,27 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję" - czytamy w uchwale walnego

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 zostały wyłączone 334 akcje własne spółki.

Dzień prawa do dywidendy ustalono na 20 czerwca 2022 r., a dzień wypłaty dywidendy na 4 lipca 2022 r.

OPTeam działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)