Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022 nie przekroczy połowy zysku netto osiągniętego przez spółkę od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, wykazanego w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki, które zostanie zbadane przez biegłego rewidenta, podano.

"Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 uzależniona jest od spełnienia się następujących warunków:

Reklama

1) zbadane przez biegłego rewidenta śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za okres zakończony 30 czerwca 2022 roku, potwierdzi kwotę zysku netto emitenta, którym spółka może dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022,

2) Bank ING Bank Śląski S.A. finansujący spółkę wyrazi zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022" - czytamy w komunikacie.

Niezwłocznie po spełnieniu się powyższych warunków (o ile warunki te spełnią się w terminie umożliwiającym wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w roku 2022) zarząd spółki podejmie docelową uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022, określającą m.in. ostateczną kwotę tej zaliczki oraz termin jej wypłaty, oraz wystąpi do rady nadzorczej spółki o wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022.

"Intencją zarządu spółki jest, aby wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 nastąpiła dnia 29 grudnia 2022 roku" - czytamy dalej.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 wpisuje się w realizację polityki dywidendowej spółki, umożliwiając jednocześnie wcześniejszą dystrybucję części zysków spółki dla akcjonariuszy, podkreślono.

Uchwała w sprawie zaliczki wchodzi w życie w przypadku, gdy nie dojdzie do skutku wezwanie na akcje spółki ogłoszone 29 kwietnia 2022 roku przez Hydro Aluminium AS, którego termin przyjmowania zapisów upływa 10 października 2022 roku, podano również.

Wcześniej spółki podały, że wniosek Norsk Hydro ws. przejęcia kontroli nad Alumetalem został skierowany przez Komisję Europejską do drugiego etapu postępowania (second-stage investigation). W związku z tym okres wyłączności dla inwestora na prowadzenie negocjacji został wydłużony do 31 stycznia 2023 r.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)