Zysk operacyjny wyniósł 13,4 mln zł wobec 76,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 15,16 mln zł wobec 76,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,78 mln zł w r.obr. 2021/2022 wobec 165,8 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług osiągnęły 94 784 tys. zł w okresie 2021/2022, w stosunku do 165 804 tys. zł osiągniętych w zeszłym roku obrotowym. Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzenie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w okresie 2021/2022 wyniosły 78 444 tys. zł wobec 82 418 tys. zł w okresie 2020/2021. Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie wyniosły 14 977 tys. zł w roku obrotowym 2021/2022 wobec 82 201 tys. zł w roku poprzednim" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Komentując wyniki grupy, szczególną uwagę należy zwrócić na niezwykle wymagające otoczenie rynkowe. W drugim półroczu 2021 r. cała światowa gospodarka wciąż jeszcze zmagała się ze skutkami epidemii COVID-19. Wzrost inflacji, wahania kursu złotego, niekorzystna sytuacja na rynku długu tworzyły znaczące wyzwania, szczególnie dla sektora usług finansowych. Pojawiały się jednak również pierwsze sygnały rosnącego optymizmu inwestorów. Niestety do czasu. Napaść Rosji na Ukrainę ponownie wywróciła globalny porządek gospodarczy" - powiedział prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że I półrocze 2022 r., a także kolejne miesiące kalendarzowe bieżącego roku, to dla rynków finansowych jeden z najgorszych okresów w historii.

"Do wysokiej czy nawet bardzo wysokiej inflacji i zawirowań na giełdach, dołączyły symptomy świadczące o nadchodzącym globalnym spowolnieniu gospodarczym czy wręcz recesji. Dla szeregu firm nadszedł czas radykalnego przeformatowania dotychczasowych strategii biznesowych. Dotyczy to również sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych" - wskazał Szulec.

Jak zaznacza prezes, nowa sytuacja zmieniła podejście inwestorów do ryzyka. A to z kolei przełożyło się na działania firm z sektora usług finansowych.

"Niezwykle ważne są zmiany w filozofii inwestowania, ograniczanie zbędnego ryzyka, właściwe profilowanie sposobu działania funduszy, zespołów zarządzających, strategii biznesowych. Zarządzanie ryzykiem stało się ważniejsze od maksymalizacji zysku" - podkreślił Szulec.

Zdaniem prezesa, obecny, niełatwy okres w gospodarce, przyczynia się do zmian w wielu sektorach, w tym w kontekście udziałów rynkowych, czy otwarciu na projekty z zakresu przejęć i połączeń.

"Za nami miesiące intensywnego rozwoju, zarówno w sferze menedżerskiej jak i biznesowej. W pierwszych miesiącach 2022 r. doszło do kilku istotnych zmian w zespole zarządzającym, a także w składzie zarządów obu spółek wchodzących w skład Grupy Skarbiec. Bacznie przyglądaliśmy się zarówno sytuacji rynkowej, jak i oczekiwaniom klientów, pracując nad kolejnymi rozwiązaniami produktowymi - takimi jak np. Skarbiec Krótkoterminowy, który pojawił się w ofercie Towarzystwa we wrześniu" - wskazał Szulec.

"Stabilna sytuacja finansowa grupy i silne zaplecze kapitałowe, m.in. dywidenda w kwocie 47 mln zł otrzymana od Skarbiec TFI w sierpniu br. (z przeznaczeniem na cele akwizycyjne), w obecnym trudnym i zmieniającym się otoczeniu rynkowym, otwiera przed nami szereg możliwości, co komunikujemy inwestorom od kilku miesięcy. Bacznie obserwujemy to, co dzieje się w sektorze TFI, na rynku pośredników finansowych czy domów maklerskich i prowadzimy konkretne rozmowy. Stąd również niezmienna potrzeba zabezpieczania środków na ww. procesy akwizycyjne. Naszym głównym celem pozostaje wzrost skali działalności całej grupy kapitałowej Skarbiec Holding i nabranie odpowiedniej masy, co w przyszłości powinno zabezpieczyć nas przed niesprzyjającymi warunkami rynkowymi i stworzyć również możliwość wypłaty dywidendy naszym akcjonariuszom" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2021/2022 wyniósł 45,13 mln zł wobec 7,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)