Zysk operacyjny wyniósł 349 mln zł wobec 1 827 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Składka przypisana brutto sięgnęła 6 395 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 5 908 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. br. zwiększyliśmy przypis składki brutto w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce do 3,5 mld zł, czyli o 12,1% r/r. Wartość sprzedaży w tym obszarze sięgnęła po trzech kwartałach narastająco 10,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,6% r/r. Osiągnęliśmy wzrosty sprzedaży w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, zwłaszcza korporacyjnych, a w przypadku komunikacyjnych w segmencie autocasco. Jednocześnie w III kw. br. istotnie poprawiliśmy rentowność w ubezpieczeniach majątkowych, pomimo wyższej częstości szkód i rosnącej ich wartości. Dzięki wynikom wypracowanym w obszarze majątkowym całkowity przypis składki Grupy PZU po trzech kwartałach przekroczył 19 mld zł, rosnąc o 4,3% r/r. Co ważne, ten wzrost sprzedaży został zrealizowany w warunkach spadku popytu na polisy inwestycyjne, będącego skutkiem regulacji produktowych obowiązujących od początku 2022 r. i silnej presji inflacyjnej, ograniczającej dochody rozporządzalne klientów" - powiedziała prezes Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w komunikacie.

W III kw. tego roku całkowity przypis składki Grupy PZU wyniósł 6,4 mld zł (+ 8,2% r/r), a wypłacone odszkodowania i świadczenia netto blisko 3,93 mld zł (+0,9%). Dynamika wzrostu sprzedaży ubezpieczeń była najwyższa od roku. Napędzała ją przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (w III kw. wzrosła o 12,1% r/r, do 3,5 mld zł), zwłaszcza w segmencie korporacyjnym.

"W ubezpieczeniach komunikacyjnych przypis składki wzrósł w III kw. o 8,6%, najwięcej od pięciu lat, pomimo utrzymującego się trendu spadkowego średnich cen obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wzrost ten był możliwy głównie dzięki szybko rosnącej - w III kw. o 18,7% r/r - sprzedaży ubezpieczeń AC, zarówno za sprawą wysokiego współczynnika wznowień, rosnącej liczby nowych umów, jak i wyższej wartości ubezpieczanych pojazdów" - czytamy w komunikacie.

W ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych wzrost przypisu w III kw. wyniósł 18,1%, w tym w segmencie korporacyjnym aż 56,3%. Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkaniowych, dla małych i średnich firm, dotowanych ubezpieczeń rolnych, ubezpieczeń utraty zysku (w tym w następstwie uszkodzeń maszyn), ubezpieczeń casco statków oraz casco pojazdów szynowych w segmencie korporacyjnym, podało PZU.

"Dobre wyniki w obszarze majątkowym zostały wypracowane przy utrzymaniu wysokich rentowności kluczowych linii biznesowych. Wskaźnik mieszany (COR) wyniósł w III kw. br. 89,9% wobec 92,6% rok wcześniej" - czytamy dalej.

W ubezpieczeniach na życie stabilnie rosła składka w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (IK) - w III kw. 2022 r. zwiększyła się o 2%, pomimo pandemii, podkreślono także.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 2 140 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 373 mln zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto w wysokości 19 042 mln zł w porównaniu z 18 250 mln zł rok wcześniej.

Zwrot na kapitale (ROE) po trzech kwartałach osiągnął poziom 17,5%.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 2,1 mld zł (-9,8% r/r), a w samym III. kw. 660 mln zł (-10,7% r/r).

"Wynik na działalności ubezpieczeniowej i pozostałej w III kw. był wyższy o 39,4% w porównaniu z tym samym okresem ub.r., ale na całkowitym wyniku Grupy PZU zaważyły obciążenia będące następstwem regulacji dotyczących działalności bankowej. Ich negatywny wpływ wyniósł w III kw. 547 mln zł, a narastająco 750 mln zł. W przypadku banków Pekao i Alior, należących do Grupy PZU, dodatkowe koszty wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych złotowych (tzw. wakacje kredytowe) to, odpowiednio, 2,43 mld zł i 502 mln zł. Po oczyszczeniu z negatywnego wpływu regulacji dotyczących sektora bankowego zysk Grupy PZU w ujęciu narastającym po III kw. tego roku wyniósłby blisko 2,9 mld zł. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych wyniósł po trzech kwartałach br. 17,5%, a 17,3% w samym III kw. Jest to wartość na poziomie wyższym niż cel strategiczny" - wskazał członek zarządu i CFO Tomasz Kulik.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 545 mln zł wobec 534 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)