Zysk operacyjny wyniósł 26,47 mln zł wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,34 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 83,83 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 24,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,96 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 203,46 mln zł w porównaniu z 206,86 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. 2022 r. wyniósł odpowiednio: 41,06 mln zł wobec 16,65 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 roku Grupa osiągnęła niższe przychody o 3,4 mln zł (spadek o 1,6%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W trzecim kwartale 2022 roku nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży o 14,9 mln zł w stosunku do drugiego kwartału 2022. Spowodowane było to spowolnieniem koniunktury w budownictwie. Grupa zanotowała spadek wskaźnika marży brutto na sprzedaży do 15,7% wobec 15,9% uzyskanego w okresie 9 miesięcy 2021 roku. Spadek poziomu wskaźnika marży brutto na sprzedaży jest wynikiem dynamicznego otoczenia makroekonomicznego, szczególnie postępującego wzrostu cen w gospodarce" - czytamy w raporcie.

Nadal obserwujemy istotne wzrosty cen energii, paliw oraz wzrost kosztów finansowania zewnętrznego w związku z systematycznymi podwyżkami stóp procentowych. Grupa niweluje podwyżki cen podstawowych kategorii zakupowych poprzez bieżące podwyżki cen wyrobów, podano także.

"Wynik finansowy grupy kapitałowej za okres trzech kwartałów jest pod znaczącym wpływem wzrostu pozostałych przychodów operacyjnych związanych ze zbyciem aktywów spółki zlokalizowanych w zakładach produkcyjnych w Libiążu oraz Żorach. Transakcja miała miejsce w dniu 2 września 2022 roku, o czym zarząd spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2022. Cena transakcyjna netto sprzedaży aktywów wyniosła 65 mln zł. Zysk na sprzedaży aktywów w Libiążu wyniósł 8,1 mln zł, a zysk na sprzedaży aktywów w Żorach wyniósł 20,8 mln zł. Szczegółowe dane dotyczące zbycia aktywów zostały wskazane w poniższych tabelach" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 4,88 mln zł wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284,48 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)