"Zgodnie z otrzymaną ofertą, nabycie przedmiotowego pakietu akcji nastąpi w oparciu o art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez wezwania na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" - napisano w komunikacie.

Jak dodano, cena za pakiet akcji Bogdanki stanowiący własność Enei zostanie uregulowana w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji.

W treści oferty - jak poinformował Enea - Minister Aktywów Państwowych poinformował, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, iż nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania zgody Prezesa UOKiK na przeprowadzenie transakcji, a także że Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych, iż taka transakcja jest zgodna z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Enea podała, że zapozna się z otrzymaną ofertą, a jej ewentualna akceptacja będzie uzależniona od pozyskania przez spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych.

Reklama