Wynik z działalności bankowej grupy w I kw. br. wyniósł 1 151,33 mln zł i był niższy r/r o 4,8%, podano w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 733,13 mln zł wobec 810,49 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 247,29 mln zł wobec 206,76 mln zł rok wcześniej.

"W największym stopniu na wyniki finansowe grupy wpłynęły:

- obniżenie poziomu stóp procentowych NBP dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 r. (dla stopy referencyjnej z poziomu 1,5% do 0,1%). Zmiany te spowodowały spadek stóp rynkowych i w konsekwencji spadek wyniku odsetkowego Grupy, w pewnym stopniu złagodzony przez podjęte działania dostosowawcze w obszarze polityki cenowej. Wynik z tytułu odsetek w I kwartale 2021 r. był o 77 362 tys. zł (tj. o 9,5%) niższy w porównaniu do I kwartału 2020 r.;

- zaburzenia działalności gospodarczej wywołane obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi w Polsce w II i IV kwartale 2020 r. oraz w I kwartale 2021 r., które z kolei miały wpływ na ograniczenie aktywności oraz zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i zachowań klientów Grupy. Sytuacja ta wpłynęła przede wszystkim na zmniejszenie popytu przedsiębiorstw na kredyt i - w mniejszym stopniu - na zapotrzebowanie na niektóre inne usługi bankowe.

Dodatkowym obciążeniem wyników finansowych Grupy w I kwartale 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego był wzrost o 60 529 tys. zł (tj. o 534,3%) wyniku z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że do elementów, które pozwoliły na częściową neutralizację negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na wyniki I kw. 2021 r. w porównaniu do I kw. 2020 r. należy zaliczyć:

- poniesienie przez grupę w I kwartale 2021 r. niższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), będące rezultatem obniżenia poziomu składek dokonanych przez Radę BFG w porównaniu do 2020 r. W I kwartale 2021 r. łączne koszty BFG poniesione przez grupę wyniosły 103 716 tys. zł i były o 43 910 tys. zł (tj. o 29,7%) niższe od kosztów I kwartału 2020 r.;

- pozytywne efekty podjętych działań optymalizujących poziom kosztów funkcjonowania oraz realizację synergii kosztowych możliwych dzięki zakończeniu procesu integracji z przejętą w 2018 r. Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska widocznych m.in. w obszarze kosztów pracowniczych. Łącznie ogólne koszty administracyjne i amortyzacja, po wyłączeniu kosztów BFG, poniesione w I kwartale 2021 r. były o 30 056 tys. zł (tj. o 5,1%) niższe w porównaniu do I kwartału 2020 r.;

- pozytywne efekty zmian polityki cenowej oraz działań mających na celu zmianę struktury dochodów podstawowych, które znalazły odzwierciedlenie we wzroście wyniku z tytułu prowizji i opłat o 40 526 tys. zł (tj. o 19,6%) w porównaniu do I kwartału 2020 r., podano także.

Jak wskazano, dodatkowo na zrealizowanie wyższego r/r zysku netto w I kw. 2021 r. wpłynęło poniesienie niższych o 138 253 tys. zł (tj. o 69,7%) kosztów odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I kw. 2021 r. był ujemny i wyniósł 60 068 tys. zł. Jego wpływ na wyniki grupy był mniejszy o 138 253 tys. zł, tj. o 69,7% w porównaniu z I kw. 2020 r.

"W I kwartale 2021 r. nastąpiło rozwiązanie rezerwy na niezrealizowane straty kredytowe związane ze zmianą scenariuszy makroekonomicznych, jednocześnie bank utworzył dodatkowe rezerwy na przyszłe potencjalne pogorszenie sytuacji gospodarczej i finansowej podmiotów z branż dotkniętych pandemią koronawirusa. Łączny wpływ powyższych czynników na wzrost ujemnego wyniku z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe wyniósł 55 mln zł" - czytamy w raporcie.

Koszt ryzyka kredytowego w I kwartale 2021 r. 0,31% i spadł o 73 pb w porównaniu do I kw. 2020 r. (1,04%).

"Szacuje się, że bez uwzględnienia sprzedaży wierzytelności koszt ryzyka wyniósłby 0,34% w I kwartale 2021 r. i 1,04% w I kwartale 2020 r." - czytamy także.

W I kw.2021 r. bank zawarł umowy dotyczące sprzedaży portfela kredytów z portfela korporacyjnego i MŚP. Wartość bilansowa brutto sprzedanego portfela wynosiła 117 511 tys. zł.

Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) grupy wyniosły 665 172 tys. zł i były niższe o 73 966 tys. zł, tj. o 10% w skali roku.

Aktywa razem banku wyniosły 122,1 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 119,58 mld zł na koniec 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 157,47 mln zł wobec 118,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,81% w I kw. br. wobec 18,65% rok wcześniej. Współczynnik kapitału Tier1 wyniósł 13,79% wobec 13,55% w I kw. 2020 r.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)