W samym październiku 2021 roku zysk netto wyniósł 1,15 mld zł, podczas gdy rok temu zysk wyniósł 758 mln zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do października 2021 roku wyniosły 56,84 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne były na poziomie 29,02 mld zł, o 0,3 proc. mniej iż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 5,59 mld zł, spadając rdr o ok. 43,9 proc. (PAP Biznes)

Reklama