Zgodnie z ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych Prezes URE do 31 stycznia każdego roku podaje do publicznej wiadomości w terminową cenę uprawnień do emisji uwzględnianą przy obliczaniu rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy oraz maksymalny limit środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat za poprzedni rok.

Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 25 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji przekazuje się do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji. To właśnie z tego funduszu następuje wypłata rekompensaty. Wcześniej uprawniony do niej musi złożyć odpowiedni wniosek do URE, a regulator - wydać odpowiednią decyzję.

Z danych URE wynika, że z wnioskami o rekompensaty za 2020 r. wystąpiło 76 firm, a 70 z nich otrzymało rekompensaty na łączną kwotę ponad 815 mln zł. Trzy czwarte tych środków trafiło do firm z czterech sektorów: produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza, produkcji nawozów i związków azotowych, produkcji chemikaliów nieorganicznych oraz papieru i tektury.