Zwolnienie ze składek ZUS za listopad to jedno z podstawowych narzędzi pomocy przedsiębiorcom w czasie epidemii przewidziane w tzw. tarczy branżowej dla firm, czyli nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która jest obecnie procedowana w Sejmie (po poprawkach Senatu).
Będą mogły z niego skorzystać firmy, które musiały mocno ograniczyć swoją działalność, np. restauracje i kluby fitness. O przyznaniu pomocy mają decydować różne przesłanki, z których kluczowe będzie prowadzenie firmy pod określonym kodem PKD oraz spadek przychodów (w wersji zaproponowanej przez Sejm jest mowa o co najmniej 40-proc. spadku w listopadzie w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r.).
Problem w tym, że wydłużenie prac spowodowało, iż zbliża się termin na zapłacenie składek za listopad i do ZUS zaczęli zgłaszać się potencjalni beneficjenci nowych rozwiązań z pytaniem, co mają w takiej sytuacji zrobić – zlecić przelew czy się wstrzymać.

ZUS ma pomysł

– Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad, mogą złożyć wnioski do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc. Jeśli zrobią to przed terminem płatności składek, nie poniosą żadnych kosztów związanych z ulgą – informuje Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.
– Chodzi nam o przedsiębiorców, którym termin na opłacenie należności do ZUS za listopad upływa 10 i 15 grudnia. Są to m.in. osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie – dodaje.
Płatnicy, którzy znajdą się w kręgu beneficjentów, nie będą musieli wnosić o zwrot nadpłaconych składek. Z kolei ci, którzy na ulgę się nie załapią, nie staną się dłużnikami ZUS
Jak zapewnia, wnioski będą załatwiane najszybciej, jak to możliwe, a można je składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
Tłumaczy, że propozycja ZUS wynika z tego, że tarcza branżowa cały czas nie została przegłosowana, a zbliżają się terminy zapłaty składek. – W ten sposób płatnicy działający pod kodami PKD, które zostały uwzględnione w tarczy branżowej (zarówno na etapie prac sejmowych, jak i zaproponowanych w poprawkach Senatu), nie będą musieli płacić należności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na ostateczny kształt przepisów – mówi rzecznik.
Informuje jednocześnie, że jeżeli przedsiębiorcy zdecydują się jednak opłacić składki za listopad w terminie, a później wystąpią z wnioskiem o zwolnienie za ten miesiąc, to zgodnie z procedowanymi przepisami zostaną im one przez ZUS zwrócone. – Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie będzie przysługiwało zwolnienie ze składek za listopad i opłaci je po terminie, to będzie mógł wystąpić do ZUS z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek – wskazuje.

Znowu w niepewności

– Ustawodawca niestety nie oszczędza przedsiębiorców. Zdarza się, że przepisy inaczej regulują pewne kwestie, aniżeli wynikałoby to z komunikatów rządu. Niektóre problemy wynikają też z opieszałości parlamentu przy uchwalaniu ustaw antycovidowych. Taki problem mamy w przypadku zwolnienia ze składek za listopad – mówi dr Antoni Kolek z Pracodawców RP. Przypomina jednocześnie sytuację z początku epidemii, kiedy to przedsiębiorcy zapłacili składki za marzec, choć spełniali warunki do objęcia ich zwolnieniem. Konieczna była wówczas zmiana przepisów, aby mogli ubiegać się o ich zwrot. – Dlatego propozycja, z którą wychodzi ZUS, to salomonowe rozwiązanie korzystne dla firm. Płatnicy, którzy znajdą się ostatecznie w kręgu beneficjentów, nie będą musieli wnosić o zwrot nadpłaconych składek. Z kolei ci, którzy się na ulgę nie załapią, nie staną się automatycznie dłużnikami ZUS – podkreśla ekspert.
Również Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich uważa, że w sytuacji, kiedy nie zostały wprowadzone na czas odpowiednie przepisy, zwrócenie się do ZUS o odroczenie terminu płatności jest jedynym rozwiązaniem, które może zostać zastosowane przy obowiązującym na dziś stanie prawnym. Zwraca uwagę, że dla dotkniętych skutkami obecnego kryzysu firm oczekujących na wsparcie z tarczy branżowej, których płynność finansowa została poważnie zaburzona, nie ma innego wyjścia w tej sytuacji. – Nie mogą one sobie pozwolić na opłacenie składek jedynie po to, by oczekiwać, aż zostaną umorzone i będzie można ubiegać się o zwrot powstałej w ten sposób nadpłaty – zauważa.
W ocenie Łukasza Kozłowskiego w przyszłości sprawność procesu legislacyjnego musi ulec zdecydowanej poprawie, aby podobne prowizoryczne rozwiązania, obciążające niepotrzebnymi formalnościami płatników walczących z konsekwencjami epidemii, nie musiały być stosowane. ©℗

Uprawnieni do zwolnienia ze składek za listopad

Płatnicy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD (wersja przed poprawkami Senatu):
47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14. Z – działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z – działalność fotograficzna
77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A – nauka języków obcych
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – działalność paramedyczna
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z – działalność muzeów
93.11.Z – działalność obiektów sportowych
93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna