Reklama

"Spółka emituje obligacje na okaziciela serii 1/2021, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela spółki serii K, w liczbie nie większej niż 36 000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 360 000 000 zł. Wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić 10 000 zł. Cena emisyjna każdej obligacji będzie wynosić 10 000 zł i będzie równa jej wartości nominalnej" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień wykupu obligacji zostanie określony przez zarząd spółki w warunkach emisji obligacji, przy czym będzie on przypadał nie później niż w ciągu 6 lat od dnia emisji. Obligacje będą oprocentowane. Warunki emisji określą warunki wypłaty oprocentowania, w tym jego wysokość oraz długość okresów odsetkowych.

"Posiadaczowi obligacji będzie przysługiwało prawo do: a) zapłaty odsetek w terminach płatności odsetek przewidzianych w warunkach emisji; b) zapłaty w dniu wykupu (albo w dniu wcześniejszego wykupu) wartości nominalnej każdej obligacji podlegającej wykupowi (wraz z narosłymi do tego dnia i niezapłaconymi wcześniej odsetkami); c) objęcia akcji spółki zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, jakie wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na podstawie niniejszej uchwały, w zamian za posiadane obligacje, na zasadach opisanych w niniejszej uchwale" - czytamy także.

Akcjonariusze mają także przegłosować, że za każdą obligację jej posiadacz otrzyma liczbę akcji serii K stanowiącą iloraz (zaokrąglony w dół do liczby całkowitej): w liczniku - wartość nominalna obligacji oraz w mianowniku - średnia cena ważona wolumenem obrotu akcji spółki na GPW z 10 sesji giełdowych poprzedzających dzień emisji (bez tego dnia), powiększona o 30%, przy czym tak określona w mianowniku kwota będzie nie niższa niż 161,29 zł. Obligacje będą podlegały zamianie na akcje serii K nie wcześniej niż 6 miesięcy po dniu emisji i nie później niż 6 miesięcy przed dniem wykupu, jednakże nie później niż do 31 grudnia 2027 r.

NWZ ma także zdecydować o pozbawieniu w całości wszystkich akcjonariuszy spółki prawa poboru w odniesieniu do obligacji, a także akcji serii K. Jednocześnie akcjonariusze mają zdecydować o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nie więcej niż 2 232 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł.

"Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków finansowych na sfinansowanie ceny zakupu 10% akcji w eObuwie.pl S.A. (spółki zależnej od spółki) od spółki pod firmą MKK 3 Sp. z o.o. (lub jej podmiotów powiązanych) i/lub pokrycie związanych z tym kosztów (w tym podatków)" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Jeżeli po zakupieniu takich 10% akcji w eobuwie i pokryciu związanych z tym kosztów pozostanie jakakolwiek nadwyżka środków z emisji obligacji, nadwyżka taka zostanie przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności emitenta.

"Pozyskanie środków w formie emisji obligacji zamiennych jest jedną z alternatyw rozważanych źródeł finansowania nabycia pakietu akcji eobuwie.pl od MKK3 sp. z o.o. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru źródła finansowania zostanie podjęta przez zarząd" - podano także.

Przeprowadzenie emisji obligacji przez spółkę pozwoli pozyskać takie finansowanie od nowych inwestorów na realizację powyższych celów.

"Z uwagi na charakter obligacji - obligacje zamienne - przeprowadzenie emisji wymaga wyłączenia prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zarówno w odniesieniu do obligacji, jak i akcji spółki emitowanych w drodze zamiany obligacji na takie akcje" - podsumowano.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. W roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. i zakończonym 31 stycznia 2021 r. spółka odnotowała 5,64 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)