Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 184,43 mln zł wobec 39,68 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 137,25 mln zł wobec 63,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA na działalności kontynuowanej sięgnął 221,07 mln zł wobec 141,99 mln zł rok wcześniej, a w ujęciu znormalizowanym sięgnął 221,89 mln zł wobec 139,96 mln zł rok wcześniej.

"Mimo utrzymującej się poważnej sytuacji pandemicznej i utrzymujących się obostrzeń w gospodarce, w pierwszym kwartale wypracowaliśmy dobre wyniki potwierdzające siłę naszego biznesu. To efekt wprowadzanych inicjatyw optymalizujących kluczowe procesy w grupie, a także

elastyczności i zaangażowania naszych pracowników. Dobra kondycja i perspektywy rynkowe mniejszych segmentów, zakończenie głównych prac budowlanych na terenie nowej warzelni soli o wartości 600 mln zł, zabezpieczenie finansowania na dalszy rozwój w wysokości 2,1 mld zł - to najważniejsze wydarzenia pierwszego kwartału, które pozwalają na dalszą, dynamiczną realizację strategii grupy" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 861,07 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 790,48 mln zł rok wcześniej.

"Działalność Grupy Ciech w ciągu pierwszego kwartału 2021 roku koncentrowała się na czterech segmentach branżowych: Sodowym, Agro, Pianki, Krzemiany. Na segmenty te przypada łącznie ponad 90% przychodów ze sprzedaży grupy. Struktura przychodów w podziale na segmenty nie zmieniła się istotnie w stosunku do roku 2020. Niezmiennie największy udział w przychodach stanowiła sprzedaż produktów segmentu sodowego tj. 60,9%" - czytamy w raporcie.

Wyższy poziom wyniku netto w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wynikał m.in. z: finalizacji sprzedaży spółki Ciech Żywice - skonsolidowany wynik na sprzedaży udziałów spółki wyniósł ponad 60 mln z, wyższego poziomu sprzedaży, szczególnie w segmencie Agro, wyższego poziomu pozostałych przychodów operacyjnych w związku ze sprzedażą praw do emisji CO2 w Ciech Soda Romania, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 98,88 mln zł wobec 36,98 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)