"Wynik netto: wzrost o 2,3 mld zł (r/r), w tym: wyższy wynik EBITDA LIFO o 2,3 mld zł, wyższy efekt LIFO o 0,6 mld zł, wyższa amortyzacja o (-) 0,1 mld PLN, niższy wynik na działalności finansowej o (-) 0,1 mld zł oraz wyższy podatek dochodowy o (-) 0,5 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Zysk operacyjny wyniósł 3 825 mln zł wobec 1 057 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5 153 mln zł wobec 2 245 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Wyniki finansowe i operacyjne [w III kw. 2021 r.]:

* EBITDA LIFO: 4,3 mld zł; wzrost o 2,3 mld zł (r/r)

* Marża downstream: 9,8 USD/bbl; wzrost o 81% (r/r)

* Marża rafineryjna z dyferencjałem B/U: 5,4 USD/bbl; 5-krotny wzrost (r/r)

* Marża petrochemiczna: 1 318 euro/t, wzrost o 59% (r/r)

* Przerób ropy: 8,3 mt; wzrost o 1% (r/r) / 94% wykorzystania mocy

* Sprzedaż: 10,7 mt; wzrost o 2% (r/r)" - czytamy dalej w prezentacji.

Wynik EBITDA LIFO odnotował wzrost do 4 266 mln zł w III kw. br. z 1 970 mln zł rok wcześniej nastąpił "w efekcie dodatniego wpływu makro, wyższych wolumenów sprzedaży, wyższych marż handlowych w hurcie i marż pozapaliwowych w detalu, wykorzystania historycznych warstw zapasów ropy i produktów, przeszacowania wartości zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) oraz przedawnienia zobowiązania wobec akcjonariuszy mniejszościowych Orlen Unipetrol, wymieniono.

"Powyższe dodatnie efekty zostały częściowo ograniczone ujemnym wpływem niższych marż paliwowych w detalu, wyższych kosztów rezerw na emisje CO2 oraz wyższych kosztów ogólnych i kosztów pracy" - czytamy też w prezentacji.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36 442 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 23 918 mln zł rok wcześniej.

"Przychody: wzrost o 52% (r/r) w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek wzrostu cen ropy o 31 USD/bbl (r/r) oraz wyższych wolumenów sprzedaży o 2% (r/r)" - napisano dalej w prezentacji.

"Wyniki, które osiągnęliśmy w trzecim kwartale tego roku, są przede wszystkim rezultatem efektywnego zarządzania spółką. Kluczowa jest dywersyfikacja działalności. Znaczące wzrosty odnotowały wszystkie segmenty naszej działalności, poza detalicznym, który obciążyły wyższe koszty prowadzenia biznesu, w tym wyższe ceny ropy czy kurs dolara. Zysk netto spółki w trzecim kwartale, w wysokości 2,9 mld zł, to dowód, że kierunek rozwoju, który obraliśmy, jest słuszny" - skomentował prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że Orlen buduje koncern multienergetyczny o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków.

"To pozwala nam elastycznie reagować na wyzwania rynkowe i gwarantuje stabilność finansową, a co za tym idzie możliwość realizowania kolejnych kluczowych inwestycji. Temu ma służyć także finalizacja procesu przejęcia Grupy Lotos i PGNiG. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy Orlen. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania naszej pozycji na zagranicznych rynkach" - dodał prezes.

Jak podkreśla PKN Orlen, w III kw. br. bardzo mocną pozycję ponownie potwierdził segment petrochemiczny, który wypracował w trzecim kwartale 1 013 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o ponad 100% (r/r).

"Tak wysoki wynik osiągnięty w obszarze petrochemii jest efektem korzystnego wpływu makro (r/r) w efekcie wzrostu marż na olefinach, poliolefinach, PTA i PCW, a także osłabienia złotówki względem euro oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 135 mln zł (r/r). Bardzo dobry wynik segmentu petrochemicznego został osiągnięty pomimo postojów remontowych w Płocku na instalacjach Olefin, Basell Orlen Polyolefins i Metatezy, a także PTA we Włocławku i instalacji Olefin oraz PE3 w Czechach. Ich realizacja wpłynęła na sprzedaż w obszarze petrochemii, która wyniosła 1,3 mt, czyli o (-) 2% (r/r). Niższą sprzedaż odnotowano w Polsce o (-) 7% oraz na Litwie o (-) 5%, przy wyższej sprzedaży w Czechach o 9% w efekcie poprawy (r/r) paramentów operacyjnych instalacji PE3 i wyższej dostępności produktu" - czytamy w komunikacie.

Segment rafineryjny w trzecim kwartale 2021 roku osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 1 165 mln zł. To wzrost o 1,5 mld zł w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku.

"W trzecim kwartale przerób ropy wzrósł o 1% (r/r), do poziomu 8,3 mt, w efekcie czego wykorzystanie mocy produkcyjnych w Grupie Orlen wyniosło 94% przy pełnym wykorzystaniu mocy w Polsce. W tym czasie odnotowano wyższą o 5% (r/r) sprzedaż, w tym: benzyny o 11%, oleju napędowego o 4%, JET o 41% i COO o 6%, przy niższej sprzedaży LPG o (-) 6%. Na wynik tego obszaru przełożył się dodatni wpływ makro (r/r) w efekcie wyższego dyferencjału Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotówki względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 159 mln zł (r/r). Efekty te zostały ograniczone ujemnym wpływem spadku marż na ciężkich frakcjach, wyższych kosztów zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy oraz transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne na skutek wzrostu notowań ropy i produktów" - wskazano w materiale.

Segment energetyki wypracował EBITDA na poziomie 1 042 mln zł, w którym 717 mln zł to wynik Grupy Energa. Taki wynik to rezultat dodatniego wpływu makro (r/r) w Grupie Energa.

"W tym czasie łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 3 TWh energii elektrycznej oraz 9 TWh ciepła, z czego ok. 60% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 6% (r/r) produkcja energii elektrycznej spowodowana była głównie wzrostem produkcji elektrowni Ostrołęka, elektrowni wodnej Włocławek oraz wzrostem mocy wytwórczych w energetyce wiatrowej o ponad 0,1 GWe (r/r). W wyniku m.in. wyższej aktywności gospodarczej o 3% (r/r) zwiększyła się także dystrybucja energii elektrycznej, w pełni realizowana przez spółkę Energa Operator. Obecna moc zainstalowana Grupy ORLEN wynosi 3,4 GWe oraz 6,1 GWt. W trzecim kwartale br. koncern kontynuował strategiczne projekty związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku" - napisano też w komunikacie.

Segment detaliczny wypracował w trzecim kwartale br. EBITDA na poziomie 948 mln zł, niższy o 8% (r/r).

"Wynik obciąża spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim (r/r). Segment detaliczny w Polsce odpowiada obecnie zaledwie za 15% wyniku EBITDA całego koncernu. Wolumeny sprzedaży detalicznej w całej Grupie Orlen spadły o (-) 1% (r/r), w tym niższa o (-) 2% była sprzedaż oleju napędowego i o (-) 5% LPG, przy wyższej o 1 % (r/r) sprzedaży benzyny. Jednocześnie koncern odnotował wzrost marż pozapaliwowych na wszystkich tych rynkach" - czytamy dalej.

Na koniec III kwartału 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowały 2 852 stacje paliw, co oznacza wzrost o 12 obiektów (r/r). 2 252 stacji paliw, czyli około 80% całości, wyposażonych jest w koncept pozapaliwowy Stop Cafe/star Connect, w tym: 1 733 w Polsce, 319 w Czechach, 157 w Niemczech, 29 na Litwie i 14 na Słowacji. To wzrost o 71 punktów (r/r), w tym: w Polsce o 29, w Czechach o 9, w Niemczech o 26, na Litwie o 1 i na Słowacji o 12. PKN Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 239 punktów (r/r). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów jest 421 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 375 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG, podano także.

"W trzecim kwartale 2021 roku segment wydobycia osiągnął rekordowy wynik EBITDA na poziomie 130 mln zł, co oznacza niemal 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Było to spowodowane głównie dodatnim wpływem makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań wszystkich węglowodorów, czyli: ropy, gazu i kondensatu gazowego, przy porównywalnym wpływie transakcji zabezpieczających. W tym czasie średnie wydobycie wzrosło o 0,2 tys. boe/d i wyniosło 17 tys. boe/d, w tym: 1 tys. boe/d w Polsce i 16 tys. boe/d w Kanadzie. W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace na projektach Miocen, Edge oraz projektach realizowanych z PGNiG. Rozpoczęto wiercenie otworu Pruchnik-OU1 (projekt Miocen), a także kontynuowano prace projektowe i przygotowawcze dla wiercenia przyszłych otworów (projekt Płotki). W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge). W Kanadzie, w projekcie Kakwa, rozpoczęto wiercenie nowego otworu i przygotowania do wiercenia kolejnych otworów. Z kolei w projekcie Ferrier zakończono wiercenie oraz przeprowadzono zabiegi szczelinowania na dwóch nowych odwiertach oraz uruchomiono wydobycie" - podsumowano w materiale.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 6 981 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 757 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 90 427 mln zł w porównaniu z 63 005 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 12 761 mln zł wobec 6 739 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 5 107 mln zł wobec 2 013 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)