Reklama

"Jako cele strategiczne GK JSW na lata 2022-2030 przyjmuje się:

• Redukcję śladu węglowego organizacji GK JSW do 2030 o 30% względem roku 2018 (zakres 1 i 2) oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz minimalizacja wpływu środowiskowego w pozostałych obszarach.

• Średnia marża EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co najmniej 25%.

• Zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego - rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.

• Udział produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 roku.

• Dywersyfikacja przychodów:

- Uzyskanie w latach 2022-2030 średnio 10% przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością,

- Dywersyfikacja przychodów (produktowa i geograficzna).

• Jakość produktowa - produkcja i sprzedaż węgla koksowego i koksu o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych.

• Bezpieczne JSW - dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa.

• Efektywna GK JSW - optymalizacja struktury i poziomu kosztów (MCC, CCC)" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze plany rozwoju do 2030 roku będą opierać się m.in. na:

• Zabezpieczeniu bazy zasobowej węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.

• Przejście na produkcję głownie węgla koksowego - zwiększenie udziału produkcji powyżej 90% od 2026r. (węgiel o stabilnych i wysokich parametrach jakościowych).

• Działaniach optymalizacyjnych w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów działalności.

• Utrzymanie mocy produkcyjnych koksu.

• Zapewnieniu niezależności (bezpieczeństwa) energetycznego JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych do poziomu zapewniającego maksymalne zaspokojenie potrzeb Grupy JSW w zakresie mediów energetycznych, m.in. poprzez wykorzystanie w celach energetycznych metanu jako kopaliny towarzyszącej w procesie eksploatacji węgla oraz gazu koksowniczego powstałego przy produkcji koksu.

• Wzroście rentowności GK JSW.

• Wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

"W ramach ww. działań planuje się osiągnąć:

- 198 MWe mocy zainstalowanych jednostek wytwórczych,

- 1,62 TWh/rok wolumenu produkowanej energii w GK JSW w 2029 roku z metanu, gazu koksowniczego i w instalacjach PV,

- 114 GWh/rok produkowanej energii z OZE w GK JSW w 2029 roku" - czytamy dalej.

Główne cele strategii finansowania działalności JSW to:

• Zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.

• Podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie.

• Dążenie do utrzymywania w grupie bufora gotówkowego dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, bufor będzie wykorzystywany w okresach drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży.

• Tworzenie funduszu stabilizacyjnego w okresach koniunktury na rynku węgla, tak aby zapewnić odpowiedni poziom płynności finansowej w okresie dekoniunktury na rynku węgla - generowania ujemnych przepływów pieniężnych, który pozwoli na utrzymanie płynności finansowej do momentu wdrożenia po stronie kosztowej działań dostosowujących do panujących na rynku warunków cenowych.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)