Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania przystąpiły 17 maja br. do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego, podała spółka w opóźnionej informacji poufnej.

"W dniu przystąpienia do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego oraz do chwili obecnej żaden z kredytów udzielonych spółce nie został wypowiedziany ani postawiony w stan natychmiastowej wymagalności wg informacji posiadanych przez spółkę. Zarząd ocenia, że spółka jest zagrożona niewypłacalnością" - czytamy w komunikacie.
Decyzja o przystąpieniu do sporządzenia wniosku restrukturyzacyjnego została podjęta w obliczu pogarszającej się sytuacji płynnościowej spółki. 22 maja 2019 roku spółka nie spłaciła części kredytu obrotowego udzielonego przez Bank Handlowy w Warszawie, w kwocie ok. 13 mln zł, przez co utraciła możliwość korzystania z tej części finansowania kapitału obrotowego, podano.

Spółka posiada zadłużenie finansowe w łącznej kwocie, według stanu na dzień 23 maja br. - 636,67 mln zł, z czego 472,12 mln zł przypada na zadłużenie wobec banków: Bank Handlowy w Warszawie, Alior Bank, Santander Bank Polska, a 164,55 mln zł stanowi zadłużenie z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę, czytamy dalej.
Do 24 czerwca 2019 r. spółka zobowiązana jest spłacić lub zrefinansować część obligacji w kwocie nominalnej 50mln zł. Na dzień 5 czerwca 2019 r. oraz 12 czerwca 2019 r. spółka zwołała zgromadzenia obligatariuszy obligacji Serii F w celu zmiany warunków emisji. W dniu 5 czerwca 2019 r. przypada termin spłaty części finansowania udzielonego spółce przez Alior Bank, to jest 30 mln zł z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz 30 mln zł z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym, podano również.

Spółka opóźniła ujawnienie informacji dotyczącej przystąpienia do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego ze względu na dobro rozmów podjętych w celu refinansowania zadłużenia zapadającego w najbliższym czasie, wynika z komunikatu.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)