„(…) została zawarta znacząca umowa pomiędzy Fortis Bankiem Polska a BNP Paribas SA Oddziałem w Polsce. Celem umowy jest nabycie przez Bank zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego Oddziału po spełnieniu warunków określonych w umowie. Wykonanie umowy uzależnione będzie w szczególności od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na tę transakcję” – czytamy w komunikacie.

Bank podaje, że w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej przedmiot umowy, wchodzić będą wybrane aktywa oraz określone zobowiązania Oddziału wobec grupy jego klientów, w tym należności kredytowe, depozyty oraz wybrane składniki majątku trwałego i wybrane umowy operacyjne związane z usługami świadczonymi dla przejmowanego portfela klientów. „W wykonaniu umowy Bank przejmie obsługę około 150 grup kapitałowych, co stanowi około 350 klientów, po wyrażeniu przez nich zgody na to przeniesienie. Szacowana według stanu na 31 grudnia 2009 wartość przejmowanych należności z tytułu kredytów wynosi około 95 milionów euro, a zobowiązań tytułu depozytów - około 238 milionów euro” – czytamy dalej.

Zawarcie umowy zmierza do wprowadzenia przejrzystego podziału przedmiotu działalności w zakresie obsługi przedsiębiorstw pomiędzy Oddziałem a Bankiem w ramach integracji grupy BNP Paribas w Polsce – informuje bank. „W Banku skoncentrowane zostaną usługi w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstw, w tym cash management, pełna obsługa kredytowa, finansowanie handlu zagranicznego oraz wybrane terminowe operacje finansowe” – czytamy dalej.

Fortis Bank Polska (FORTISPL) miał 429,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2009 roku wobec 78,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Fortis Bank Polska, w ramach integracji Grupy BNP Paribas w Polsce, podpisał z polskim oddziałem BNP Paribas umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego tego oddziału / Bloomberg