W okresie styczeń-kwiecień 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 173,7 mld zł, tj. 28,7 proc. planu, i były wyższe o 5,6 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2022 r. o ok. 2,3 mld zł – podało Ministerstwo Finansów w czwartek na swoich stronach internetowych.

„W związku z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 roku i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku spadek dochodów w PIT w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego był spodziewany i zgodny z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2023 rok” – wyjaśniło MF.

Resort podał, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 6,4 proc.(tj. ok. 5,1 mld zł), dochody z podatku PIT - niższe o 36,2 proc. r/r (tj. ok. 9,2 mld zł), a dochody z podatku CIT - wyższe o 2 proc. (tj. ok. 0,4 mld zł).

Ministerstwo wyliczyło także, że dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4 proc. w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2022 r. (tj. o ok. 1 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych - wyższe o 1,4 proc. r/r (tj. ok. 0,03 mld zł ). Jednocześnie w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 21,6 mld zł i było wyższe o ok. 7,9 mld zł (tj. 57,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2022 r.

Reklama

MF podało także, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. wyniosło 183,7 mld zł, tj. 27,3 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (158,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 24,8 mld zł, tj. 15,6 proc.

„Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 13,8 mld zł), co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, w związku z tą zmianą, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 14,0 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 10,6 mld zł i było zbliżone do wykonania w tym samym okresie roku 2022” – podało MF na stronie.

Resort wyjaśnił także, że w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 5,5 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej.

„W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 4,8 mld zł w związku głównie ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. Jednakże dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prognoz przyjętych do ustawy budżetowej na 2023 rok, ze względu na nierównomierny rozkład płatności w ciągu roku” – podało MF.

W komunikacie wskazano, że wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 8,7 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia. Z kolei niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,2 mld zł) co było spowodowane rozliczeniem w marcu br. nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za ten miesiąc. W I kwartale 2023 r. zanotowano również niższe wpłaty z tytułu należności celnych. Ww. pomniejszenia skompensowały wyższą składkę Polski do budżetu UE w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Deficyt budżetu wyniósł 10 mld zł, czyli 14,7 proc. planu. Po marcu deficyt wynosił 12 mld zł. (PAP)

Autor: Marek Siudaj