Reklama

Strata operacyjna wyniosła 6,59 mln zł wobec 54,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 97,99 mln zł w 2020 r. wobec 91,68 mln zł rok wcześniej.

"Działania podejmowane przez zarząd w 2020 roku koncentrowały się na kontynuacji realizacji założeń planu restrukturyzacji, w szczególności - dalszej poprawie procesów windykacyjnych, uproszczeniu struktury grupy kapitałowej, uporządkowaniu współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie funduszy własnych, działaniach w obszarze roszczeń oraz zawieraniu porozumień z wierzycielami zabezpieczonymi. W ich rezultacie zamierzamy wygenerować środki pieniężne zapewniające spłatę zobowiązań, w tym układowych, co niezmiennie pozostaje najważniejszym celem naszej działalności" - napisał prezes Radosław Barczyński w liście do akcjonariuszy.

Wskazał, że w całym 2020 roku grupa kapitałowa zrealizowała spłatę około 70 mln zł zobowiązań finansowych, co było rezultatem wykonania uprzednio zawartych porozumień z wierzycielami, jak również skutecznych negocjacji z wierzycielami zabezpieczonymi i funduszowymi, skutkujących zawieraniem porozumień, w tym na warunkach zapewniających dodatkową redukcję zobowiązań spółki, co dodatkowo przyczynia się do uprawdopodobnienia realizacji układu z wierzycielami.

"Niezależnie od prowadzonych działań restrukturyzacyjnych oraz pandemii COVID-19 w 2020 roku podejmowaliśmy pierwsze inicjatywy mające na celu budowę pozycji rynkowej spółki jako dostawcy nowoczesnych usług windykacyjnych. Zapoczątkowaliśmy prace nad nowym modelem operacyjnym grupy kapitałowej, którego implementacja pozwoli na dalsze zwiększenie efektywności operacyjnej, a w konsekwencji poprawi naszą konkurencyjności na rynku" - czytamy dalej.

Prezes podkreślił, że opublikowany raport za 2020 rok" jest pierwszym od wielu miesięcy raportem rocznym opublikowanym w ustawowym terminie. "Jego publikacja jest efektem ogromnej pracy spółki mającej na celu przywrócenie regularnego raportowania, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich interesariuszy grupy kapitałowej oraz przyczynia się do istotnej poprawy transparentności komunikacji z rynkiem co do jej sytuacji ekonomicznej" - wskazał.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 163,08 mln zł wobec 135,6 mln zł straty rok wcześniej.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)