"Termin zakończenia etapu prac poszukiwawczych upływa obecnie 27 października 2021 r. Po zakończeniu w Rumunii stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z pandemią COVID-19, okres obowiązywania zobowiązania zostanie dodatkowo wydłużony o czas trwania stanu wyjątkowego" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej spółka wybrała opcję przeprowadzenia badań sejsmicznych 3D na obszarze 120 km2 jako trzeciego i ostatniego zobowiązania w ramach etapu prac poszukiwawczych. Na początku marca br. spółka uzyskała pozwolenie na realizację programu badań sejsmicznych 3D, obejmującego obszar 148 km2 w rejonie Berveni, leżącym na północ od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Spółka zawarła ze wszystkimi właścicielami gruntów, na obszarze objętym programem badań, umowy dostępu i była w trakcie mobilizacji urządzeń sejsmicznych i personelu. Mobilizacja ta została odroczona ze względu na niepewność związaną pandemią koronawirusa i wprowadzonym 20 marca 2020 r. przez rząd Rumunii stanem wyjątkowym, który ograniczył swobodę podróżowania i zakupu usług w Rumunii oraz okręgu Satu Mare, wyjaśniono.

W związku z opóźnieniem w realizacji programu, spowodowanym obowiązującymi ograniczeniami COVID, spółka zwróciła się do NAMR o modyfikację zobowiązania do wykonania prac. NAMR zaakceptowała propozycję spółki dotyczącą zmiany zakresu prac objętych zobowiązaniem poprzez wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych, jednego na głębokość całkowitą 1 000 m i drugiego na głębokość 1 600 m, wynika także z komunikatu.

Dla pierwszego odwiertu, Moftinu-1008, pozyskano niezbędne zezwolenia i obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem infrastruktury powierzchniowej. Rozpoczęcie prac wiertniczych przewidywane jest na początek stycznia 2021 r. Odwiert ma być wykonany do głębokości 1 000 m w strukturze wydobywczej Moftinu i ma przeciąć trzy gazonośne oraz, dodatkowo, dwie nieopróbowane formacje piaskowcowe. W wypadku uzyskania pozytywnych wyników wierceń, odwiert Moftinu-1008 zostanie podłączony do zakładu przetwarzania gazu Moftinu, za pomocą rurociągu przesyłowego o długości 1,5 km, w celu obróbki i sprzedaży, podała spółka.

"Spółka przewiduje wykonanie drugiego odwiertu w strukturze Sancrai położonej bezpośrednio na południe od złoża Moftinu. Wyniki wcześniej zrealizowanego programu badań sejsmicznych 3D złoża Santau z 2013 r. podkreślają perspektywiczność tej struktury. Ponowna analiza wykonanych w przeszłości zdjęć sejsmicznych 2D pozostałego obszaru struktury, wykazała obecność pułapki strukturalnej, a analiza AVO ukazała wyraźne amplitudy charakterystyczne dla złóż gazu. Zakłada się, że odwiert zostanie wykonany do głębokości 1 600 m. Nie ustalono jeszcze daty rozpoczęcia wierceń, jednak planowane jest ono na połowę 2021 r." - podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)