"Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 uprawnionych jest 32 806 328 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg. stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 2 lipca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki 24 grudnia 2020 roku, natomiast wypłata nastąpi 31 grudnia 2020 roku, podano również.

"Zarząd Apator stwierdza, że spółka Apator posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych" - czytamy dalej.

Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez zarząd, podsumowano.

Apator wypłacił w tym roku dywidendę za 2019 rok w kwocie 1,1 zł brutto na akcję (tj. w łącznej wysokości 36,1 mln zł).

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)