Zysk operacyjny wyniósł 3,81 mln zł wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,1 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 15,97 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane koszty podstawowej działalności operacyjnej w I kwartale 2021 roku wyniosły 11,38 mln zł i były niższe od kosztów poniesionych w porównywalnym okresie 2020 roku o 18%.

"Na wyniki grupy kapitałowej w I kwartale 2021 wpływ nadal ma brak rozstrzygnięcia kwestii związanej z utratą przez emitenta zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym 2020 roku. Ponadto, obecna sytuacja panującą na GPW jak i na pozostałych rynkach finansowych ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza grupa kapitałowa, co ma bezpośrednie przełożenie na przychody uzyskiwane z opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. To wpłynęło na wyniki końcowe oraz wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI w ramach grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,29 mln zł wobec 1,66 mln zł straty rok wcześniej.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)