Pod koniec kwietnia zarząd giełdy informował, że zamierza wystąpić do rady giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 104,93 mln zł, tj. 2,5 zł na akcję.

W czerwcu ub. roku akcjonariusze GPW zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 100 732 800 zł z zysku za 2019 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 2,4 zł na akcję. Rok wcześniej akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

GPW odnotowała 151,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 119,32 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 168,68 mln zł wobec 115,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)