"Zarząd spółki postanawia przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę nadzorczą spółki, wniosek zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 47 197 425,95 zł wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2020 w następujący sposób:

1. kwota 16 738 017,87 zł zostanie rozliczona z zaliczką na poczet dywidendy za rok 2020 wypłaconą na mocy uchwały zarządu nr 4/X/2020 z dnia 8 października 2020 r.;

2. kwota 30 291 004,74 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w kwocie 1,18 zł na 1 akcję;

3. kwota 168 403,34 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Powyższy wniosek zostanie przedłożony radzie nadzorczej spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki, podsumowano.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)