Zysk operacyjny wyniósł 40,65 mln zł wobec 44,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 472,77 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 527,48 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej Dekpol w I półroczu 2021 r. wyniosły 472,8mln zł, na co złożyły się wyższe niż przed rokiem przychody Segmentu Generalnego Wykonawstwa, satysfakcjonujące, choć niższe niż w rekordowym 2020 przychody z działalności deweloperskiej i najwyższe do tej pory przychody Dekpol Steel" - czytamy w raporcie finansowym.

"Rok 2021 przyniósł istotne zmiany koniunktury na rynku, która w konsekwencji wywołała gwałtowny wzrost cen surowców i materiałów budowlanych dochodzący nawet do trzykrotności wartości cen z roku 2020. Niezależnie od ożywienia gospodarki po okresie obostrzeń 'covidowych', pojawiły się inne czynniki wpływające na rzeczony wzrost cen tj.: wzrosty cen surowców, wzrosty cen paliw, energii, wynagrodzeń oraz wzrost cen transportu morskiego. W początkowym okresie pandemii wiele firm zdecydowało się zredukować produkcję, co spowodowało ogólne obniżenie podaży" - dodano.

Spółka podała, że spodziewa się wpływu podwyżki cen materiałów budowlanych na wynik finansowy za cały rok 2021, jednakże podjęte działania zaradcze pozwalają w znaczącym zakresie ten efekt ograniczać i kontrolować.

"Zgodnie z przyjętymi w styczniu 2021 roku celami sprzedażowymi na rok 2021, zamiarem grupy w segmencie deweloperskim jest osiągnięcie w 2021 roku przychodów na poziomie 210 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż 300 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym oraz przychody z realizacji inwestycji z podmiotem instytucjonalnym zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej, o której szerzej mowa w pkt 5.2 niniejszego raportu. Natomiast cel na rok 2021 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych to 350 lokali (z zastrzeżeniem, iż żadne z powyższych twierdzeń odnoszących się do przyszłości nie może być rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Spółkę lub podmioty należące do grupy kapitałowej, że takie zdarzenia wystąpią, i że określone powyżej cele sprzedażowe zostaną osiągnięte)" - podała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 1,78 mln zł wobec 10,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)