Reklama

"KNF nakazała bankowi utrzymywanie na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 2,12 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013. Dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,59 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,19 pkt proc.ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013)" - czytamy w komunikacie.

Decyzja KNF ma moc ostatecznej decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dotychczas wartość dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie skonsolidowanym wynosiła 2,82 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, 2,11 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier I i 1,58 pkt proc. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I, podano także.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, mBank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym" - podkreślono w komunikacie.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 178,87 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)