"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 13% r/r do poziomu 27,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 373,9 mln zł, o 17,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia wyniosła 67 418,41 pkt i była o 18,3% wyższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w styczniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 65,4% r/r do poziomu 382,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 65,9% r/r i wyniosła 372,8 mln zł.

"Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w styczniu wyniósł 948,3 tys. szt., czyli o 18% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 27,4% r/r do poziomu 567 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 25,1% r/r do 174,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 79,8% r/r do 179,8 tys. szt" - czytamy dalej.

W styczniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 8,9% r/r do poziomu 281,8 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 78,6% r/r do 102 mln zł.

Reklama

GPW podała również, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec stycznia 96,1 mld zł, wobec 100,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 59,1% r/r do poziomu 453,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 68,5 mld zł wobec 32 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 113,9% r/r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w styczniu br. 12,7 TWh, co oznacza wzrost o 1,7% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 5,6% r/r do poziomu 3 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 4,2% r/r do poziomu 9,7 TWh, podano również.

"Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 23% r/r do 18,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 24,8% do poziomu 2,5 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 37% r/r do poziomu 15,7 TWh" - czytamy dalej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 0,1% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 7,4% r/r do poziomu 4,1 ktoe.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 55,9% r/r, do wolumenu 3,6 TWh.

"Kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w styczniu 2022 r. wyniosła 678,4 mld zł (147,5 mld euro). Łączna kapitalizacja 429 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1 306 mld zł (284 mld euro)" - wskazano.

Na głównym rynku w styczniu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki Biomaxima (przejście z NewConnect).

Na rynku NewConnect w styczniu 2022 r. zadebiutowały akcje spółek: Road Studio (wartość oferty: 2 mln zł), Eco5tech (wartość oferty: 1,9 mln zł), Hydra Games (wartość oferty: 1,1 mln zł) oraz One Solution.

W styczniu 2022 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 19 sesji rok wcześniej, zakończono.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.