Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,2 mln zł wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej sięgnęły 17,64 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 17,45 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) wyniósł 6,5% w I poł 2022 r wobec 9,4% rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wzrósł do 14,1% w I poł. 2022 r z 11,6% rok wcześniej.

"Mamy świadomość konkurencji w postaci oprocentowania depozytów bankowych, a działanie w warunkach wysokiej inflacji i wyższych stóp procentowych motywuje nas do aktywnego poszukiwania okazji inwestycyjnych i ciągłej analizy naszego poglądu co do strategii inwestycyjnych Caspar Asset Management" - powiedział prezes Caspar AM Leszek Kasperski, cytowany w raporcie.

"Co do zasady, w długim horyzoncie czasu widzimy bardzo dobre perspektywy dla produktów akcyjnych, przy czym w krótkim terminie spodziewamy się wysokiej zmienności na rynkach, co zwiększa jeszcze bardziej naszą czujność. Zmienność ta wynikać będzie z decyzji podejmowanych w zakresie polityki pieniężnej banków centralnych największych gospodarek, ale także z działań Rosji w konflikcie z Ukrainą i innych zmian ekonomicznych oraz geopolitycznych" - dodał.

Na koniec czerwca 2022 roku spółka Caspar Asset Mangement zarządzała łącznie aktywami o wartości ponad 1,93 mld zł, czyli o wartości niższej o 7,7% niż rok temu. Spółka na koniec czerwca 2022 roku zarządzała łącznie aktywami o wartości o 13,2% niższej niż na koniec grudnia 2021 roku. 30 czerwca 2022 r aktywa klientów indywidualnych usługi asset management wyniosły ponad 669 mln zł i były o 13,5% niższe r/r, podała spółka.

"Spółka jednocześnie zauważa, iż w lipcu 2022 roku zmieniona strategia inwestycyjna spółki oraz odbicie rynków pozytywnie wpłynęły na wartość aktywów pod zarządzaniem, co przy relatywnie niskim poziomie umorzeń przełożyło się na zauważalny wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem (m/m). Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 3 sierpnia 2022 roku wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management na dzień 31 lipca 2022 roku zauważalnie wzrosła w porównaniu z dniem 30 czerwca 2022 roku:

- w segmencie asset management o 11,3% do 745,2 mln zł,

- łączna suma aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych o 4,8% do 1 320,5 mln zł" - czytamy w raporcie

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 2,89 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Caspar Asset Management jest domem maklerskim specjalizującym się w obsłudze klientów zamożnych (HNWI) oraz bardzo zamożnych (UHNWI). Oprócz zarządzania portfelami klientów indywidualnych świadczy również usługę zarządzania dla klientów instytucjonalnych, w tym zarządzanie funduszami inwestycyjnymi na zlecenie Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Spółka debiutowała 13 września 2022 r. na głównym rynku GPW. Wcześniej, od 2011 r. była notowana na NewConnect. W 2021 roku przychody Caspar AM wyniosły 37,55 mln zł.

(ISBnews)