"Wzywający jest spółką [...] ostatecznie kontrolowaną przez pana Andrii Verevskyi, przewodniczącego rady dyrektorów i założyciela Kernel. Rada dyrektorów zwraca uwagę, że wzywający jest największym akcjonariuszem spółki i, zdaniem rady, posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, które mogą być korzystne dla spółki. Rada dyrektorów uznaje umiejętności przywódcze i ducha przedsiębiorczości pana Andrija Verevskyi, który pozostaje mocno zaangażowany w kierowanie grupą spółek Kernel Holding. Zwiększenie udziałów w spółce oznacza jeszcze większe skoncentrowanie się największego akcjonariusza. W obecnych okolicznościach, gdy w wyniku wojny w Ukrainie wypłacalność spółki i grupy jest uzależniona od zobowiązań swoich dłużników, a taki krok jest wysłaniem silnego i pozytywnego sygnału dla wierzycieli grupy oraz służy najlepiej pojętemu interesowi spółki" - czytamy w komunikacie.

"Główny akcjonariusz kilkakrotnie wykazywał swoje zaangażowanie we wspieranie struktury kapitałowej i finansowej spółki od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji wojskowej na Ukrainę. Im większy jest udział oferenta w kapitale zakładowym spółki, tym większe jest zaufanie rady dyrektorów do jego możliwości kierowania spółką w tych bezprecedensowych czasach, dzięki bazie akcjonariatu, płaskiemu procesowi decyzyjnemu z koncentracją na cele długoterminowe. Tym samym rada dyrektorów uważa, że wezwanie do wycofania akcji z obrotu leży w interesie spółki" - czytamy dalej.

Reklama

Spółka wskazała, że zgodnie z dokumentem delistingu plany strategiczne firmy Namsen wobec Kernela to przede wszystkim stabilizacja i utrzymanie działalności grupy w czasie wojny w Ukrainie oraz rozwój i wzrost skali działalności w okresie powojennym, zgodnie ze Strategią Grupy 2026 określoną w sprawozdaniu rocznym.

"Rada stoi na stanowisku, że takie plany wzywającego pokrywają się z wewnętrznym poglądem rady na strategię grupy" - napisano w komunikacie.

Rada podzieliła też opinię wzywającego, że wycofanie z obrotu nie będzie miało negatywnego wpływu na zatrudnienie w spółce, ani na lokalizację działalności spółki w przyszłości. Po wycofaniu akcji z obrotu na GPW akcje spółki zostaną zamienione na akcje imienne, podano.

Rada zwróciła się też o przygotowanie opinii w sprawie ogłoszonego wezwania na wycofanie z akcji z obrotu przez Namsen Limited oraz zaangażowała Baker Tilly TPA do wydania niezależnej opinii dotyczącej ceny akcji w wezwaniu, podano. Rada oświadczyła - po uzyskaniu opinii - że cena w wezwaniu na poziomie 18,5 zł za akcję odpowiada wymogom dotyczącym ceny minimalnej, o których mowa w art. 79 ustawy o ofercie publicznej.

"W dniu 13 kwietnia 2023 r. firma Baker Tilly przedstawiła radzie dyrektorów opinię. Baker Tilly stwierdziła w opinii, że cena akcji proponowana w wezwaniu w kwocie 18,5 zł mieści się w dolnej granicy szacowanego przedziału wartości godziwej kapitału własnego spółki na jedną akcję [...] Rada oświadcza, że na podstawie opinii cena oferowana w wezwaniu odzwierciedla wartość godziwą spółki" - podała spółka.

Pod koniec marca Namsen Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 52 057 219 akcji Kernel Holding, stanowiących 61,95% kapitału zakładowego, po cenie 18,5 zł za akcję, a podmiotem pośredniczącym w wezwaniu został Trigon Dom Maklerski. Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100% udziału w kapitale Kernela i wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego. Na dzień wezwania Namsen posiadał 31 974 011 akcji Kernela, stanowiących 38,05% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 41,29% głosów na walnym zgromadzeniu (przy założeniu, że akcje własne pozostają własnością Etrecom Investments Limited i nie dają prawa głosu). Zapisy w wezwaniu są przyjmowane od 31 marca do 4 maja, a planowany termin zawarcia transakcji na GPW to 9 maja 2023 r.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)