Zysk operacyjny wyniósł 73 mln zł wobec 635 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 142 mln zł wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej. W IV kw. 2023 roku grupa uzyskała marżę EBITDA na poziomie 14,3% wobec 0,2% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 996 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 1 855 mln zł rok wcześniej.

W całym 2023 r. Zakłady Azotowe Puławy miały 622 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 291 mln zł zysku rok wcześniej oraz 338 mln zł straty EBITDA wobec 1 076 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 4 400 mln zł wobec 8 899 mln zł

Reklama

"Wyniki w raportowanym okresie były determinowane również brakiem wystarczających działań dostosowawczych po stronie emitenta do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych. Pierwsze oznaki niekorzystnych trendów rynkowych były widoczne już w 2022 roku, z kolei w czerwcu ubiegłego roku jednostka dominująca wobec emitenta Grupa Azoty wystąpiła do instytucji finansowych z wnioskiem o odstąpienie od stosowania wybranych kowenantów. Pomimo wyraźnego pogorszenia wyników finansowych, w kolejnych kwartałach emitent nie wypracował kompleksowego programu działań naprawczych. Skutkowało to m.in. osłabieniem relacji z rynkiem i utrzymywaniem się wysokich kosztów produkcji wynikających z nadmiernych, w stosunku do cen rynkowych, kosztów zakupu gazu" - czytamy w komunikacie.

W raportowanym okresie ceny gazu w relacji do dynamicznych wahań z 2022 roku, uległy stabilizacji, co wymusiło spadek cen produktów. Wpływ na wyniki finansowe miały także niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne, w tym brak znaczącego ożywienia w wielu sektorach europejskich i globalnych gospodarek oraz inflacja, szczególnie wysoka na początku 2023 roku. Popyt na głównych rynkach był niewystarczający do zapewnienia rentownego poziomu produkcji, choć ulegał sukcesywnej poprawie w trakcie 2023 roku. Jednocześnie grupa kapitałowa emitenta nie podejmowała efektywnych działań w zakresie optymalizacji produkcji, wskazano również.

Segment Agro

W Segmencie Agro w IV kwartale 2023 roku główną determinantą wyników była stabilizacja cen gazu ziemnego przy wzroście cen węgla i energii elektrycznej, utrzymujący się trend spadkowy cen płodów rolnych oraz względnie stabilny popyt na nawozy azotowe r/r, chociaż słabnący w kolejnych miesiącach IV kwartału 2023 roku.

Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie notowały słabnącą amplitudę zmian w kierunku relatywnej stabilności. Notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 28 do 55 euro/MWh ze średnią w całym kwartale wynoszącą 41 euro, tj. o 57% niższą niż w IV kwartale 2022 roku.

Europejscy producenci pozostawali pod presją ze strony nawozów importowanych spoza UE, co w powiązaniu z niższymi cenami gazu przyczyniło się do spadku cen produktów Segmentu Agro r/r. Siła nabywcza branży rolniczej była ograniczona przez niskie ceny płodów rolnych oraz wyczekiwanie na obniżkę, jednak w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost zainteresowania zakupami nawozów azotowych. Łączny wolumen produkcji nawozów oraz mocznika grupy kapitałowej emitenta był w IV kwartale 2023 roku wyższy o 9%, przy 13% wzroście wolumenu sprzedaży w porównaniu do IV kwartału 2022 r. Wzrosty wolumenów odnotowano także w przypadku sprzedaży melaminy i mocznika na cele techniczne. Przy wciąż niskim popycie, czynnikiem pozytywnym było zawężenie się luki cenowej między produktami europejskimi i importowanymi, i większe zainteresowanie produktem lokalnym. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano spadek średnich cen wszystkich wyrobów grupy w tym segmencie. Największy spadek - przekraczający 60% - zanotowano w przypadku cen NOXy oraz melaminy. Emitent w listopadzie 2023 roku całkowicie wstrzymał produkcję melaminy, która już wcześniej - ze względu na sytuację rynkową - była ograniczona.

Wypracowana w IV kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro uległa poprawie względem IV kwartału 2022 roku i ukształtowała się na poziomie 14,3%.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w IV kwartale 2023 roku odnotowano spadek cen surowca (benzen) i produktów w relacji do IV kwartału roku poprzedniego. Kluczowe sektory konsumujące poliamid (do produkcji którego wykorzystywany jest kaprolaktam) działały przy znacznie obniżonych stawkach ze względu na słaby popyt ze strony odbiorców końcowych i niesprzyjające warunki makroekonomiczne. Zanotowano poprawę wskaźników w sektorze motoryzacyjnym, jednak ich poziomy były wciąż niższe niż przed pandemią. Zapotrzebowanie w pozostałych branżach aplikacji PA6, w tym opakowaniowej, włókienniczej czy towarów konsumpcyjnych, postrzegane było jako stabilne, ale na niskim poziomie.

Ze względu na trudną sytuację popytowo-podażową w marcu 2023 roku wstrzymana została produkcja kaprolaktamu u emitenta i do końca roku nie została ona wznowiona.

W IV kwartale 2023 roku wynik EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtował się na poziomie -11 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 29 kwietnia br.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 8,9 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)