W skład zobowiązań krótkoterminowych wchodzą:

  • pożyczki, Obligacje,
  • kredyty bankowe,
  • zaliczki otrzymane na poczet dostaw,
  • zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
  • weksle,
  • zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych,
  • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników,
  • zobowiązania wewnątrzzakładowe,
  • pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska, budżetu z tytułu obowiązkowej dywidendy, towarzystw ubezpieczeń, pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia, właścicieli, udziałowców z tytułu dywidendy).

Zobacz też:

Reklama