statystyki

Inne

Notariusz

wróć do działu: Inne »

Notariusz (rejent, ang. notary) – jest urzędnikiem mianowanym przez ministra sprawiedliwości. Notariusz uprawniony jest do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Działając w zakresie swoich uprawnień notariusz, jako osoba zaufania publicznego korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”.

Czynności notarialne:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • datę okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wszyscy notariusze obowiązkowo należą do samorządu notarialnego który obejmuje izby notarialne oraz Krajową Radę Notarialną.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty