statystyki

Inne

Dzień wyceny

wróć do działu: Inne »

Dzień wyceny - jest to dzień w którym ustalana jest wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego.

W przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych dzień wyceny jest każdym dniem w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ustalana jest wtedy wartość aktywów netto funduszu i wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (WANJU).

W przypadku funduszy zamkniętych częstotliwość ustalania wartości aktywów funduszu określona jest w statucie funduszu, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Ustalana jest wtedy wartość aktywów netto funduszu i wartość certyfikatów inwestycyjnych.

Prawo dla specjalisty