statystyki

Inne

Jednostki sektora finansów publicznych

wróć do działu: Inne »

Jednostki sektora finansów publicznych – jednostki organizacyjne wchodzące w skład sektora finansów publicznych.

Sektor finansów publicznych tworzą:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe,
 4. samorządowe zakłady budżetowe,
 5. agencje wykonawcze,
 6. instytucje gospodarki budżetowej,
 7. państwowe fundusze celowe,
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 11. uczelnie publiczne,
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe,
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

Prawo dla specjalisty