Po pierwsze Inteligentna Mobilność
Sieci Badawczej Łukasiewicz można zlecać projekty badawcze związane z usprawnianiem i unowocześnieniem infrastruktury logistycznej; wdrażaniem innowacyjnych koncepcji z zakresu mobilności i rozwiązań sieciowych, jak robotyka, systemy sterowania; rozwojem elektromobilności, ale nie tylko poprzez autonomiczne środki transportu, lecz także przez magazynowanie i przetwarzanie energii. 17 instytutów tworzących tę grupę dostarczy też wsparcia w zakresie rozwoju technologii mających zastosowanie w motoryzacji i lotnictwie, a także technologiach wodorowych, począwszy od ich magazynowania, po wdrożenie rozwiązań opartych o czyste paliwa czy ogniwa wodorowe.
– W naszych projektach szczególną uwagę zwracamy na rozwój niskoemisyjnego zielonego transportu przyjaznego środowisku, dzięki czemu odpowiadamy na światowe trendy. Potencjał i doświadczenie Instytutów tworzących grupę pozwala na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie prac B+R na światowym poziomie – informuje Sylwester Wyka, koordynator Grupy Badawczej Inteligentna Mobilność.
Wśród topowych projektów tej grupy można wymienić opracowanie nowych technologii wytwarzania konstrukcji lotniczych. Nowe elementy mają być testowane i wdrożone jako podzespoły kabiny i gondoli silnika samolotu M28.
Po drugie Zdrowie
Grupę tę tworzy 19 instytutów badawczych, które prowadzą projekty związane z nowymi sposobami świadczenia usług zdrowotnych, czyli telemedycyną, innowacyjnymi produktami leczniczymi – od leków przez szczepionki, po terapie spersonalizowane – czy innowacyjnymi technologiami medycznymi służącymi do ochrony zdrowia. W ostatnim przypadku mowa nie tylko o nowych urządzeniach i wyrobach medycznych, lecz także o testach, elektronice osobistej, a także przyrządach i systemach dla celów medycznych oraz profilaktyki i ochrony zdrowia.
– Siłą grupy, dzięki połączeniu szerokich kompetencji instytutów wchodzących w jej skład, jest jej interdyscyplinarność. To pozwala nie tylko na zaoferowanie całościowych rozwiązań np. w obszarze biomedycyny, lecz także na wyjątkowo szybką reakcję w projektach wymagających podjęcia błyskawicznych działań. Przykładem mogą być tu projekty realizowane ze wsparciem Agencji Badań Medycznych w związku z pandemią SARS-CoV-2 – mówi Małgorzata Kęsik-Brodacka, koordynator Grupy Badawczej Zdrowie.
Wśród topowych projektów zrealizowanych przez tę grupę warto wymienić prace nad biosensorem szybko i nieinwazyjnie wykrywającym obecność wirusa SARS-CoV-2 w badanej próbce.
Po trzecie Zrównoważona gospodarka i energia
W ramach tej tematyki Sieć Badawcza Łukasiewicz prowadzi prace mające na celu rozwój biogospodarki i odzysku materiałowego. Przedsiębiorcy mogą w związku z tym liczyć na pomoc przy planowaniu projektów w zakresie technologii pozyskiwania surowców, przetwarzania odpadów i ścieków, ekoprojektowania procesów i produktów w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym oraz wytwarzania materiałów kompozytowych i biodegradowalnych.
Eksperci Sieci doradzą również przy planowanym rozwoju magazynowania energii elektrycznej, budownictwa przyszłości, ale też zrównoważonego rolnictwa, w tym przede wszystkim maszyn i urządzeń oraz nawozów na jego potrzeby, czy bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi nie tylko projekty badawcze w zakresie wytwarzania energii, jej magazynowania, lecz również rozwoju OZE, energetyki prokonsumenckiej oraz energii z odpadów, paliw alternatywnych, a także technologii, materiałów i urządzeń dla fotowoltaiki.
– Nasza grupa zrzesza 29 Instytutów Łukasiewicza realizujących prace badawcze w obszarze opracowywania nowoczesnych materiałów, technologii oraz produktów i usług. Współpraca pomiędzy instytutami w ramach grupy umożliwia realizację interdyscyplinarnych projektów wykorzystujących potencjał naukowy, techniczny i technologiczny Instytutów wchodzących w skład grupy, co sprawia, że oferowane rozwiązania w pełni odpowiadają na stawiane przez rynek wymagania – wyjaśnia Wojciech Burian, koordynator Grupy Badawczej Zrównoważona Gospodarka i Energia.
Po czwarte Transformacja cyfrowa
Grupę tworzy 12 instytutów badawczych. Sieć Badawcza Łukasiewicz będzie zatem właściwym adresem dla firm planujących rozwój w obszarze automatyki, robotyki, sztucznej inteligencji, data science, a także inteligentnych miast i sieci sensorowych. Instytuty wchodzące w skład tej grupy specjalizują się bowiem w badaniach i rozwoju nowych technologii na ich użytek. Ale innowacyjność w transformacji cyfrowej to coś więcej: rozwój internetu rzeczy. Instytuty badawcze mogą zaoferować fachowe doradztwo w kierunku rozwoju sieci sensorowych, sensorów fizycznych, chemicznych i biosensorów, inteligentnej logistyki, materiałów, nanomateriałów i kompozytów funkcjonalnych o zaawansowanych właściwościach fizykochemicznych i użytkowych, elektroniki osobistej oraz inteligentnych opakowań i tekstyliów.
Instytuty z tej grupy mają też doświadczenie w fotonice, w tym zwłaszcza w zakresie technologii materiałów i urządzeń światłowodowych, a także emiterów i detektorów promieniowania optycznego czy optoelektronicznych urządzeń i systemów.
– Naszą misją jest inicjowanie i wdrażanie procesu transformacji cyfrowej poprzez digitalizację produktów, procesów i usług w portfolio klienta. Nasi eksperci biorą aktywny udział w analizie istniejących rozwiązań i implementacji technologii Smart, IoT/IIoT (Internet Rzeczy), cyberbezpieczeństwa, AI (sztuczna inteligencja), Przemysłu 4.0 (ICT, technologie chmurowe) jako innowacji będących odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed polską gospodarką – zapewnia Andrzej Nowakowski, koordynator Grupy Badawczej Transformacja Cyfrowa.
Wśród topowych projektów z tego obszaru można wymienić wykonanie inżynieryjnych robotów wsparcia misji dla Wojska Polskiego w ramach technicznej modernizacji sił zbrojnych. Ich celem jest usuwanie ładunków i materiałów niebezpiecznych.