Minister edukacji zobowiązany jest do wydania takiego rozporządzenia co roku. Podpisane 18 grudnia przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Subwencja oświatowa w przyszłym roku - zgodnie z uchwaloną przez Sejm w dniu 17 grudnia ustawą budżetową na 2021 r. – ma wynieść ponad 52 mld zł (52 mld 041 mln 694 tys. zł). Jest wyższa w stosunku do tegorocznej o 2 mld 155 mln 919 tys. zł. Oznacza to wzrost o 4,3 proc.

Kwota subwencji nie jest jeszcze ostateczna, Senat może bowiem zaproponować poprawki do ustawy budżetowej. Będzie ona rozpatrywana przez Senat na posiedzeniu zaplanowanym na 11, 12 i 13 stycznia 2021 r.

Pieniądze z subwencji są dzielone między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej, opisywanego w załączniku do rozporządzenia w sprawie podziału subwencji.

Reklama

Punktem wyjścia w algorytmie jest tzw. standard A, czyli kwota, jaką samorząd dostaje na każdego ucznia. Obłożony jest systemem wag, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia wzrasta zależnie od typu i specyfiki szkoły, placówki lub potrzeb ucznia, np. związanych z jego niepełnosprawnością.

W załączniku do rozporządzenia na 2021 r. opisano 72 wagi.

W stosunku do rozporządzenia obowiązującego w tym roku w rozporządzeniu, które będzie obowiązywać w 2021 zapisano m.in. zmiany w finansowaniu szkół dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wzmocnienie i poszerzenie wsparcia dla małych szkół w samorządach mniej zamożnych, kontynuację finansowania uczniów według prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, a także zmiany w zakresie naliczania subwencji oświatowej w związku z częściowym ograniczeniem pracy niektórych szkół i placówek w okresie epidemii COVID-19.

I tak zwiększono wartość wagi P2 z wartości 0,10 do 0,15, co oznacza, że standard A obliczany na jednego ucznia w tzw. małej szkole zostanie zwiększony nie o 10 proc. tylko o 15 proc.

Zmieniono też finansowanie szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (licea ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły policealne, w tym kształcące w formie dziennej, oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe). Zmiana polega m.in. na wyłączeniu uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych z dotychczasowej wagi P9 o wartości 0,082 oraz podwyższeniu wagi P11 z wartości 0,165 do wartości 0,36.

Ponadto podwyższono wskaźniki w części SOA dla niepublicznych liceów ogólnokształcących kształcących w formie zaocznej Sh z 0,1 na 0,14. W przypadku niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie zaocznej zwiększono wskaźnik Sg z 0,06 na 0,08 natomiast dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych obniżono wagę P44 z wartości 0,51 na 0,4.

Zmiany dotyczą też wagi P42 dla uczniów oddziałów przygotowania wojskowego. Podwyższono jej wartość z 0,09 na 0,04.

W rozporządzeniu zmieniono też sposób naliczania niektórych wag do algorytmu podziału subwencji dla szkół w podmiotach leczniczych, domów wczasów dziecięcych, internatów i burs, szkolnych schronisk młodzieżowych tak, aby środki pozostały na zbliżonym poziomie finansowania w stosunku do roku ubiegłego.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie danych statystycznych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz etatów nauczycieli, szacuje się, że podział kwoty 51 mld 833 mln zł (kwoty subwencji pomniejszonej o rezerwę) w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego będzie wyglądał następująco: dla gmin – 31 mld 778,74 mln zł (61,3 proc.), w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie zadań gminy – 8 mld 626,41 mln zł; dla powiatów – 19 mld 404,80 mln zł (37,4 proc.), w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie zadań powiatu – 9 mld 201,39 mln zł; dla województw – 649,98 mln zł (1,3 proc.). (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka