Według informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji.

"W projekcie proponuje się ustalenie w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie zaproponowano ustalenie odpisów na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019. Stanowi to odmrożenie podstaw do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z roku 2021 o jeden rok" - czytamy w OSR.

Reklama

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: ograniczenie wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, poprzez "zamrożenie" podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w roku 2022, podano także.

Przypomniano, że pracodawcy prowadzący działalność m.in. w formie jednostek budżetowych tworzą ZFSŚ bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, dlatego też wprowadzenie omawianego rozwiązania spowoduje oszczędności w wydatkach budżetu państwa w roku 2022 w odpisach na ZFŚS - w wysokości ok. 39 mln zł.

Z kolei kwotę bazową do ustalenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli ustalono na poziomie kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r. (3 045,21 zł). Oszczędności z tytułu "zamrożenia" bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny wyniosą ok. 291,494 mln zł.

Oszczędności z tytułu "zamrożenia" bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w roku 2022 w zakresie funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA wyniosą ok. 11,8 mln zł, a w zakresie funkcjonariuszy służb mundurowych MS wyniosą ok. 2,4 mln zł.

"Projektowane zmiany dotyczące ustalenia w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. […] spowodują oszczędności w wydatkach budżetu […] w wysokości ok. 480 mln zł" - czytamy dalej.

Projekt wiąże się ze zwiększeniem wydatków budżetu państwa z tytułu przekazania Centrum Obsługi Administracji Rządowej dotacji celowej w wysokości 7,348 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa powierzonych w trwały zarząd KPRM, zarządzanego i administrowanego przez IGB COAR.

Natomiast zmiana wysokości odpisu na Fundusz Prewencji i Rehabilitacji do 9% Funduszu Składkowego spowoduje zwiększenie wydatków tego funduszu w roku 2022 o 10,117 mln zł.

Planowana na przyszły rok operacja przekazania obligacji o wartości 496 733 tys. zł na finansowanie wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki mających największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce będzie generować wzrost wydatków budżetu państwa na obsługę długu Skarbu Państwa rocznie w wysokości 5-10 mln zł, w zależności od sytuacji na rynku finansowym, wskazano także.