PGZ: PIT-Radwar podpisał umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na ponad 200 mln złWarszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - PIT-Radwar - spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) - podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę do 124 kpl. interrogatorów krótkiego zasięgu IKZ-P, w tym 64 kpl. jako zamówienie podstawowe oraz 60 kpl. jako zamówienie realizowane w ramach prawa opcji, podała PGZ. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 200 mln zł brutto.

"PIT-RADWAR jako pro­du­cent sys­te­mów elek­tro­niki pro­fe­sjo­nal­nej dla Wojska zawsze dba o to, żeby oferowane urzą­dze­nia speł­niały naj­wyż­sze świa­towe stan­dardy i wyko­rzy­sty­wały naj­now­sze tech­no­lo­gie, jednocześnie zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa. Cieszymy się, gdy wojsko docenia nasze starania i decyduje się na wybór naszego sprzętu" - powie­dział prezes PIT-Radwar Krzysztof Kluza, cytowany w komunikacie.

Interrogator IKZ-50P sys­temu IFF Mark XIIA jest prze­zna­czony do współ­pracy ze sta­cjami radio­lo­ka­cyj­nymi krót­kiego i bar­dzo krót­kiego zasięgu lub do pracy auto­no­micz­nej jako ostatni ele­ment pro­wa­dze­nia iden­ty­fi­ka­cji przed uży­ciem uzbro­je­nia. Pracuje on w modach 4 i 5 (po pod­łą­cze­niu odpo­wied­niego szy­fra­tora), podała PGZ.

Zakupione interrogatory przeznaczone są do instalacji na SPZR Poprad i PSRA Pilica.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) jest producentem systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze. Dostarcza zaawansowane technologicznie produkty, w szczególności systemy artyleryjskie, systemy radarowe, indywidualne wyposażenie żołnierza oraz systemy obrony przeciwlotniczej. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze.

(ISBnews)