"Oczekuje się, że globalny wzrost gospodarczy zmniejszy się z 5,9 proc. w 2021 r. do 4,4 proc. w 2022 r. - o pół punktu procentowego mniej niż w październikowym raporcie 'World Economic Outlook' (WEO), co w dużej mierze odzwierciedla prognozowane spadki w dwóch największych gospodarkach. Zrewidowane założenie usuwające pakiet polityki fiskalnej 'Build Back Better', wcześniejsze wycofanie akomodacji monetarnej i utrzymujące się niedobory podaży spowodowały korektę w dół o 1,2 punktu procentowego dla Stanów Zjednoczonych. W Chinach zakłócenia wywołane pandemią związane z polityką zerowej tolerancji COVID-19 oraz przedłużające się napięcia finansowe wśród deweloperów spowodowały korektę o 0,8 pkt proc." - czytamy w raporcie "World Economic Outlook Update. January 2022".

Oczekuje się, że globalny wzrost gospodarczy spowolni do 3,8 proc. w 2023 roku. Jest to wprawdzie o 0,2 pkt proc. więcej niż w poprzedniej prognozie, ale podwyżka ta w dużej mierze odzwierciedla mechaniczny wzrost po tym, jak w drugiej połowie 2022 roku znikną obecne czynniki hamujące wzrost. Prognoza jest uwarunkowana spadkiem niekorzystnych skutków zdrowotnych do niskiego poziomu w większości krajów do końca 2022 r., przy założeniu, że poprawa wskaźników szczepień na całym świecie i większej skuteczności terapii" - czytamy dalej.

Reklama

Fundusz prognozuje, że PKB USA wzrośnie o 4 proc. w tym roku i o 2,6 proc. w roku przyszłym (co oznacza zmiany prognoz wobec października odpowiednio o: -1,2 pkt proc. i +0,4 pkt proc.).

Prognoza MFW dla strefy euro zakłada, że PKB wzrośnie o 3,9 proc. w 2022 r. i o 2,5 proc. w 2023 r. (odpowiednio: -0,4 pkt proc. i + 0,5 pkt proc. wobec oczekiwań z października).

W przypadku Niemiec prognozowany wzrost PKB na ten rok wynosi 3,8 proc. (-0,8 pkt proc. wobec prognoz z października) oraz 2,5 proc. w 2023 roku (+0,9 pkt wobec października).

MFW prognozuje też, że PKB Chin zwiększy się w tym roku o 4,8 proc. (-0,8 pkt wobec października) i o 5,2 proc. w roku przyszłym (-0,1 pkt wobec października).

"Oczekuje się, że podwyższona inflacja utrzyma się dłużej niż przewidywano w październikowym WEO, przy trwających zakłóceniach w łańcuchu dostaw i wysokich cenach energii utrzymujących się w 2022 r. Przy założeniu, że oczekiwania inflacyjne pozostaną dobrze zakotwiczone inflacja powinna stopniowo spadać w miarę zmniejszania się nierównowagi podażowo-popytowej w 2022 r. i reakcji polityki pieniężnej w głównych gospodarkach" - czytamy w raporcie.

Według MFW, zagrożenia dla globalnej sytuacji wyjściowej są przechylone w dół.

"Pojawienie się nowych wariantów COVID-19 mogłoby przedłużyć pandemię i spowodować ponowne zakłócenia gospodarcze. Ponadto zakłócenia w łańcuchu dostaw, niestabilność cen energii i lokalna presja płacowa oznaczają dużą niepewność co do inflacji i ścieżek polityki. W miarę jak gospodarki rozwinięte podnoszą stopy procentowe, może pojawić się ryzyko dla stabilności finansowej oraz przepływów kapitałowych, walut i gospodarek rozwijających się przepływów kapitałowych, walut i sytuacji fiskalnej gospodarek wschodzących i rozwijających się - zwłaszcza w obliczu znacznego wzrostu poziomu zadłużenia w ostatnich dwóch latach. Inne globalne zagrożenia mogą się krystalizować, ponieważ napięcia geopolityczne pozostają wysokie, a trwający kryzys klimatyczny oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych klęsk żywiołowych pozostaje podwyższone" - napisano w raporcie.