Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała w czwartek projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wraz z poprawkami. Wśród przyjętych przez sejmową komisję poprawek znalazły się także zmiany dotyczące m.in. podatku zryczałtowanego, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn.

Ryczałt za wynajem razy dwa?

Jedna z poprawek, które zostały zgłoszone przez wiceprzewodniczącą KFP Ewę Szymańską (Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości), dotyczy podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, a konkretnie opodatkowania przychodów z najmu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoby uzyskujące przychody z najmu płacą podatek o stawce 8,5 proc. od przychodów nieprzekraczających 100 tys. zł; powyżej tego limitu – stawka rośnie do 12,5 proc.

„Obecnie w sytuacji, kiedy przychody z najmu uzyskują małżonkowie, to limit 100 tys. zł obejmuje ich oboje. Zmiana zmierza do tego, aby zrównać sytuację małżeństw z innymi podatnikami. Chodzi o to, aby każdy z małżonków miał własny limit 100 tys. zł” – powiedział podczas obrad komisji dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Jarosław Szatański.

Reklama

Rozszerzona ulga

Wśród poprawek zgłoszonych przez posłankę Szymańską znalazły się także zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, o dziadków. Obecnie bowiem wśród osób z najbliższej rodziny, które opiekują się osobą niepełnoprawną i jednocześnie mogą skorzystać z ulgi, nie ma dziadków.

Inna zmiana dotyczy limitu łącznych dochodów rodziców dziecka niepełnosprawnego, poniżej którego mogą oni korzystać z ulgi na dziecko. Obecnie rodzice jednego dziecka nie mogą korzystać ulgi na dziecko w sytuacji, jeśli ich łączne dochody przekraczają 112 tys. zł.

„Chcemy, aby rodzice dziecka niepełnosprawnego mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu” – powiedział w trakcie obrad komisji Szatański.

Koniec z ryczałtem za giełdowe zyski?

W trakcie prac komisji zostały zgłoszone także zmiany w zakresie podatku od zysków kapitałowych. Chodzi m.in. o kwestię rozliczenia dochodów z inwestycji w jednostki funduszy.

„Obecnie od dochodów z funduszy inwestycyjnych jest pobierany podatek zryczałtowany, w efekcie nie można kompensować dochodów z tego źródła ze stratami np. z akcji. Poprawka zmierza do tego, aby dochody z funduszy mogły być kompensowane ze stratami z dochodami z innych dochodów kapitałowych” – powiedział dyr. Departamentu Podatków Dochodowych w MF.

Zmianie ulegną także zasady rozliczenia dochodów z obligacji, które zostały zakupione na rynku wtórnym.

„Chodzi o sytuację, w której ktoś kupuje obligacje na rynku wtórnym. W takiej sytuacji w cenie takiej obligacji jest część należnych odsetek. Przykładowo – cena zakupu obligacji o wartości nominalnej 100 jednostek wynosi 105 jednostek, bo te pięć jednostek stanowią należne odsetki. Kiedy jednak taki nabywca dostaje odsetki, na przykład w wysokości 10 jednostek, to podatek płaci od całej kwoty 10 jednostek, a więc od kwoty większej niż wynosi jego realny zysk. To jest niesprawiedliwość systemu, który chcemy naprawić” – powiedział Jarosław Szatański.

Zmiany dotyczące podatku PIT oraz ryczałtu od najmu mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.

Twój e-PIT dla przedsiębiorców

Inna z poprawek zgłoszonych w czasie obrad komisji dotyczy umożliwienia składania zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT osób prowadzących działalność gospodarczą. Poza tym zgłoszone zostały poprawki dot. obowiązku składania jednolitych plików kontrolnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz przez firmy. Przede wszystkim został zmieniony termin wprowadzenia obowiązku wysyłania JPK z danymi z podatków dochodowych – a więc w przypadku JPK CIT obowiązek wejdzie w życie od 31 grudnia 2025 roku, zaś w przypadku JPK PIT – od 31 grudnia 2026 r. Poza tym przepisy precyzują, że jednolite pliki kontrolne mają być wysyłane po zakończeniu roku podatkowego, a nie miesiąca czy kwartału.

Dziedziczenie i darowizny po nowemu

W projekcie pojawiły się także zapisy dot. zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Przede wszystkim w ramach poprawki zgłoszonej przez wiceprzewodniczącą Szymańską podwyższeniu mają ulec progi podatkowe w podatku od spadków i darowizn. Chodzi o podniesienie do 36 120 zł progu w ramach I grupy podatkowej, do 27 090 zł w ramach II grupy podatkowej oraz do 5 733 zł w ramach III grupy podatkowej.

Już wcześniej podjęto próbę podniesienia progów podatkowych w podatku od spadków i darowizn. W uchwalonej przez Sejm ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wprowadzono zmianę w progach. W przypadku I i II grupy podatkowej wartość progów była identyczna jak w poprawce posłanki Ewy Szymańskiej, zaś w przypadku III grupy podatkowej próg miał zostać podwyższony do 18 060 zł. Jednak Senat opowiedział się za odrzuceniem ustawy. I choć Sejm jeszcze nie głosował nad uchwałą Senatu, to w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o VAT wpisane zostały nowe stawki.

Dodatkowo w czwartek Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do ustawy o podatku od spadków i darowizn, zmieniającą okres, za który oblicza się wartość przekazanych w ramach darowizny środków. W obecnie obowiązujących przepisach okres, za który liczy się uzyskane tytułem darowizny środki od jednego darczyńcy, wynosi 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie. Poprawka wprowadza zasadę, że wartość środków liczy się w roku, w którym nastąpiło nabycie środków w ramach darowizny, oraz za okres 5 lat przed tym rokiem.

Rozliczanie VAT do zmiany

Główny trzon omawianej w czwartek przez Komisję Finansów Publicznych nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 3 (Simple Local and Modern VAT).

Projekt przewiduje rozwiązania, które uproszczą i przyspieszą rozliczanie podatku VAT. Poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Nowe przepisy mają również zmniejszyć formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom prowadzenie firmy – z punktu widzenia rozliczania podatku VAT – ma być łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Nowe przepisy zakładają, że przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Zmniejszone mają zostać formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Rząd zakłada ponadto uproszczenie związanych z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.

Zliberalizowane mają zostać warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Przewidziano rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej.

Wprowadzony ma być też system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe podczas ustalania sankcji VAT będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

Komisja Finansów Publicznych zmieniła datę wejścia w życie projektowanej ustawy z 1 kwietnia 2023 r. na 1 lipca 2023.

Projektowana ustawa trafi teraz na drugie czytanie pod obrady Sejmu.

autor: Marek Siudaj