Głównym przedmiotem działalności biegłych rewidentów jest badania sprawozdań finansowych. Mogą oni także prowadzić działalność gospodarczą określoną we własnym imieniu i na własny rachunek w zakresie:

  • ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowe,
  • prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  • usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • doradztwa podatkowego,
  • działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości,
  • przeglądania sprawozdań finansowych.

Czytaj też: