Wartość początkową udziału aktualizuje się na Dzień bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, o zmiany wartości aktywów netto podmiotu podporządkowanego, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, wynikające zarówno z osiągniętego wyniku finansowego, skorygowanego o odpis raty wartości firmy lub ujemnej wartości firmy przypadający na dany okres sprawozdawczy, jak i wszelkie inne zmiany, w tym wynikające z rozliczeń z podmiotem dominującym lub znaczącym inwestorem.