Wielkość haircut zależy od ryzyka inwestycyjnego danego składnika aktywów. Najmniejszą jego wartość przyjmuje się dla skarbowych papierów dłużnych. Obligacje skarbu państwa i bony skarbowe uważane są za najmniej ryzykowne aktywa.

Jako haircut określa się też często stopę redukcji zadłużenia w przypadku ogłoszenia niewypłacalności.

Zobacz też: