Obligacje detaliczne to papiery wartościowe na okaziciela.

Obligacje detaliczne są przedmiotem obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zobacz też: