W księdze akcyjnej wpisywane są:

  • nazwisko i imię albo nazwa firmy,
  • siedziba i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń,
  • wysokość dokonanych wpłat.
  • na wniosek osoby uprawnionej do księgi akcyjnej dokonuje się wpisu o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.

Zobacz też: