Nazwa „kaskadowa” związana jest z wielopoziomowym procesem rozprowadzania walorów emitenta wśród uczestników oferty. Na pierwszym poziomie „kaskady” oferta papierów wartościowych skierowana jest do wybranej instytucji lub do instytucji finansowych.

Następnie walory oferowane są kolejnym instytucjom finansowym, które dalej je rozprowadzają, tworząc olejne poziomy „kaskady”. W ten sposób papiery wartościowe trafiają do szerszego grona inwestorów detalicznych.

Oferta kaskadowa spełnia przesłanki oferty publicznej dopiero, gdy propozycja nabycia papierów trafia do więcej niż 150 osób lub do nieznanego adresata.

Instytucje finansowe, które są uczestnikami oferty kaskadowej, mogą sprzedawać papiery emitenta we własnym imieniu i na własny rachunek, ale na podstawie jednego prospektu emisyjnego sporządzonego przez emitenta i za jego zgodą.

Zobacz też: