Im wyższa jest wartość wskaźnika rotacji majątku tym cykl produkcyjny jest krótszy lub tym wyższa jest rentowność sprzedaży danego produktu.

Wskaźnik ten informuje ile razy w badanym okresie nastąpiło odtworzenie zasobów majątkowych odpowiadających aktywom obrotowym

Definiuje się go jako iloraz sprzedaży do aktywów ogółem.

gdzie: Wrm - wskaźnik rotacji majątku Sp - Sprzedaż Ak - Aktywa ogółem

Zobacz też: