Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował na portalu RAD-on najnowszy raport "Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce". Publikacja zawiera dane za rok akademicki 2022/2023. Najnowszą edycję raportu eksperci z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI uzupełnili o dodatkowy rozdział dotyczący studentów z Ukrainy.

Jak podaje OPI agresja Rosji na Ukrainę spowodowała wzrost liczby studentów pochodzenia ukraińskiego w Polsce, co wpłynęło także na zainteresowanie cudzoziemców ofertą edukacyjną polskich uczelni. W roku akademickim 2022/2023 liczba studentów z Ukrainy wzrosła o ponad 12 tys. osób do 48 150 osób.

"Po raz kolejny udostępniliśmy na naszym portalu RAD-on raport +Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce+. Wynika z niego, że polskie uczelnie z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Współczynnik umiędzynarodowienia studiów wyższych wynosił w naszym kraju odpowiednio 7,1 proc. w roku akademickim 2021/2022 i 8,4 proc. w roku 2022/2023. W wartościach bezwzględnych pomiędzy tymi dwoma latami odnotowano wzrost liczby cudzoziemców aż o ok. 16 tys. osób – do poziomu ponad 102 tys. osób w roku akademickim 2022/2023" - powiedział dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji dr inż. Jarosław Protasiewicz, cytowany w komunikacie OPI.

"Jestem informatykiem, więc cieszy mnie fakt, że jednym z najpopularniejszych kierunków wśród cudzoziemców, studiujących w Polsce, jest informatyka. W przypadku tego kierunku wyraźnie zauważalny jest wzrost zainteresowania względem poprzedniego okresu – aż o 3,5 tys. osób. Bardzo dobrze to świadczy o międzynarodowej renomie polskich uczelni kształcących przyszłych specjalistów z branży IT" – dodał.

Reklama

Z raportu wynika, że "studenci z Ukrainy są niezmiennie licznie reprezentowani na uczelniach w Polsce". "Przez wiele lat prowadzono działania zachęcające młodzież z państw byłego Związku Radzieckiego do podejmowania studiów w Polsce. Szczególną ofertę w postaci stypendiów czy możliwości nieodpłatnego studiowania kierowano do obcokrajowców pochodzenia polskiego. Tacy studenci rozpocząć mogli studia na dowolnych kierunkach, także tych prowadzonych w języku polskim" - wskazano.

"W 2019 roku w Polsce było już ponad 39 tys. studentów z Ukrainy, co stanowiło połowę wszystkich kształcących się na uczelniach cudzoziemców. Od tego momentu zarówno liczba, jak i udział studentów z Ukrainy wśród cudzoziemców stopniowo malały" – zauważyła dr Aldona Tomczyńska, liderka Zespołu Data Science w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI. " Jednak akt agresji Rosji wobec Ukrainy w lutym 2022 r. był główną przyczyną kolejnego napływu ukraińskich studentów do Polski. Liczba studentów z tego państwa wzrosła do ponad 48 tys. i stanowiła ok. 47 proc. ogółu studentów z zagranicy" - podała.

W roku akademickim 2022/2023 studenci z Ukrainy stanowili dominującą grupę zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Największa ich liczba zdecydowała się podjąć studia niestacjonarne na uczelniach niepublicznych. Z kolei udział studentów z Ukrainy na studiach stacjonarnych wśród wszystkich studentów zagranicznych na uczelniach niepublicznych wynosił 34,1 proc.

"Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej studentów pochodzących z Ukrainy podejmuje studia w dużych miastach akademickich, takich jak Warszawa czy Kraków. Na uczelniach zlokalizowanych w województwie mazowieckim studenci z Ukrainy stanowili 24 proc. wszystkich cudzoziemców, co w wartościach bezwzględnych wynosi 11 500 osób. Różnica między województwem mazowieckim, a kolejnym (małopolskim) wynosi 6,4 tys. studentów. Powyżej 4 tys. studentów pochodzących z Ukrainy mają także województwa dolnośląskie, lubelskie, wielkopolskie oraz łódzkie" - podało OPI.

Zdecydowanie najwięcej podejmuje studia na pierwszym stopniu studiów. Znacznie mniej jest studentów na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. W roku akademickim 2022/2023 na studiach pierwszego stopnia kształciło się aż 75 proc. studentów z Ukrainy, a na studiach drugiego stopnia 20 proc. Pozostałe 5 proc. stanowili studenci jednolitych studiów magisterskich.

W roku akademickim 2022/23 oprócz Ukraińców najbardziej wzrosła liczba studentów pochodzących z Zimbabwe (+ 1 175 osób) oraz Turcji (+ 1 011 osób). Z kolei największe spadki odnotowano w przypadku studentów z Nigerii (- 451 osób), Rosji (- 273 osoby) oraz Niemiec (- 236 osób).

Najwięcej cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023 kształciła uczelnia niepubliczna – Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Studia na niej podjęło niemal 6 tys. osób urodzonych poza granicami naszego kraju. Liczba ta stanowiła ponad połowę wszystkich studentów tej uczelni (56 proc.).

"Najczęstszym wyborem wśród cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023 było zarządzanie. Na tym kierunku kształciło się 19 proc. studentów zagranicznych. Zauważalny jest również wzrost zainteresowania zarządzaniem (o ponad 5 000 osób) w porównaniu z poprzednim rokiem" – poinformowała Anna Maziarczyk z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI, jedna ze współautorek raportu. "Analizując nazwy kierunków studiów, najczęściej wybieranych przez grupę studentów zagranicznych, zauważyć można także dużą popularność informatyki. W roku akademickim 2022/2023 wybrało ją 10 proc. studentów pochodzących z innych państw. Niewiele mniejszym zainteresowaniem wśród cudzoziemców cieszył się kierunek lekarski" – podała analityczka OPI.

Raport "Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce" sfinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka