Dodatkowy dzień urlopu — przepisy Kodeksu Pracy

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem Pracy, pracodawcy mają jasno określone obowiązki w przypadku, gdy święto przypada na dzień inni niż niedziela. Artykuł 130. § 2. Kodeksu Pracy stanowi, że każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin. Jednak, jeśli święto przypada w sobotę lub w inny dzień wolny związanym z przeciętnie pięciotygodniowym tygodniem pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi innego dnia wolnego w ramach okresu rozliczeniowego.

Ten specjalny dodatkowy dzień urlopowy, zwany również "dniem wolnym za święto w sobotę," jest uprawnieniem pracownika, które zostało potwierdzone przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku (sygnatura akt K 27/11). Pracodawcy muszą więc świadomie spełniać te obowiązki, aby zapewnić pracownikom odpowiednie korzyści i zgodność z obowiązującym prawem pracy.

Reklama

Konsekwencje braku udzielenia dodatkowego dnia urlopu

Niedotrzymanie obowiązku udzielenia dodatkowego dnia wolnego wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Może to prowadzić do przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy i naruszenia przepisów prawa pracy. Pracodawca, który nie udzieli pracownikowi dodatkowego dnia wolnego w określonym terminie, naraża się na ryzyko nałożenia kary grzywny.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę to istotna kwestia zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Przepisy Kodeksu Pracy precyzyjnie regulują obowiązki pracodawców w tej kwestii, zapewniając pracownikom możliwość skorzystania z zasłużonego odpoczynku. Jednocześnie, niewłaściwe traktowanie tego obowiązku może prowadzić do niepożądanych konsekwencji prawnych dla pracodawcy.