Parlament przyjął rezolucję w sprawie podejrzeń o korupcję i szerszej potrzeby większej transparentności w instytucjach 541 głosami za, przy 2 przeciw i 3 wstrzymujących się.

Posłowie do PE są „zbulwersowani” skandalem i popierają pełną współpracę Izby w toczącym się dochodzeniu, zauważając, że wewnętrzne systemy nie zapobiegły korupcji. Potępiają również rzekome próby korupcji ze strony Kataru, co stanowiłoby poważną obcą ingerencję w europejską demokrację.

W trybie natychmiastowym posłowie zdecydowali o zawieszeniu wszelkich prac legislacyjnych dotyczących Kataru, w szczególności dotyczących liberalizacji umowy wizowej i umowy lotniczej UE z Katarem, a także planowanych wizyt, do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Izba jest zaniepokojona potencjalnymi konfliktami interesów powodowanymi przez „prace poboczne”. Parlamentarzyści przyznali, że niektórzy spośród nich zasiadają w radach doradczych lub pracują jako konsultanci banków, firm międzynarodowych lub spółek notowanych na giełdzie.

Reklama

PE w rezolucji zobowiązał się również do zapewnienia pełnej przejrzystości w zakresie dodatkowych dochodów europosłów oraz do zakazania jakiegokolwiek zewnętrznego finansowania asystentów posłów do PE i pracowników grup politycznych.

Parlament będzie dążył do ustanowienia na poziomie UE „zakazu darowizn z krajów trzecich na rzecz posłów do PE i partii politycznych i zwraca się do Komisji o przygotowanie wniosku w tej sprawie”.

Posłowie chcą, aby rejestr przejrzystości (rejestr lobbystów – PAP) UE był obowiązkowy, obejmował przedstawicieli krajów trzecich i byłych posłów do PE oraz aby można go było wykorzystywać do dokładniejszej weryfikacji informacji.

PE chce też powołania komisji śledczej badającej wyniki dochodzeń i procesów w celu zbadania przypadków korupcji i niewłaściwych działań ze strony krajów trzecich oraz specjalnej komisji mającej na celu znalezienie wad w ramach działania Parlamentu i przedstawienie wniosków dla reform.

Parlament wzywa Komisję, by przedstawiła wniosek w sprawie powołania niezależnego organu ds. etyki, który Parlament zaproponował we wrześniu 2021 r., i zaleca ulepszenie regulaminu pracowniczego UE.

Podkreśla również rolę Prokuratury Europejskiej, Eurojustu, Europolu i unijnej agencji ds. członków i pracowników organów UE w walce z nieprawidłowościami.

Ze Strasburga Łukasz Osiński